BABOK v3

Техніки у кожному розділі описують як працювати з розділом.

1 Вступ (Introduction)

Посібник з бізнес-аналізу (Business Analysis Body of Knowledge® - BABOK® Guide) є всесвітньо визнаним стандартом для практики бізнес-аналізу. BABOK® Guide описує області знань з бізнес-аналізу, завдання, базові компетенції, методи та перспективи підходу до бізнес-аналізу.


2 Ключові поняття бізнес-аналізу (Business Analysis Key Concepts)

Розділ "Ключові поняття бізнес-аналізу" містить інформацію, яка є основою для всіх інших матеріалів, концепцій та ідей, викладених у Посібнику BABOK®. Він надає бізнес-аналітикам базове розуміння основних ідей, необхідних для розуміння і застосування BABOK® Guide в їх повсякденній практиці бізнес-аналізу.

Цей розділ складається з

 • Основна концептуальна модель бізнес-аналізу (Business Analysis Core Concept Model™ - BACCM™): визначає концептуальну основу професії бізнес-аналітика.
 • Ключові терміни (Key Terms): надає визначення основних понять, які виділені через їхню важливість для BABOK® Guide.
 • Схема класифікації вимог (Requirements Classification Schema): визначає рівні або типи вимог, які допомагають бізнес-аналітику та іншим зацікавленим сторонам класифікувати вимоги.
 • Зацікавлені сторони (Stakeholders): визначає ролі і характеристики груп або окремих осіб, які беруть участь в діяльності з бізнес-аналізу в рамках змін або на яких вона впливає.
 • Вимоги та моделі (Requirements and Designs): описує різницю між вимогами та проектами, а також їх важливість для бізнес-аналізу.

2.1 The Business Analysis Core Concept Model™

BACCM можна використовувати для того, щоб:

 • описати професію та сферу бізнес-аналізу
 • спілкуватися про бізнес-аналіз, використовуючи загальну термінологію
 • оцінити взаємозв'язки між ключовими поняттями в бізнес-аналізі,
 • виконувати кращий бізнес-аналіз, цілісно оцінюючи взаємозв'язки між цими шістьма поняттями, і
 • оцінювати вплив цих концепцій та взаємозв'язків у будь-який момент під час роботи, щоб закласти фундамент і намітити подальші кроки.

3 Планування та моніторинг бізнес-аналізу (Business Analysis Planning and Monitoring)

Завдання області знань "Планування і моніторинг бізнес-аналізу" організовують і координують зусилля бізнес-аналітиків і зацікавлених сторін. Ці завдання дають результати, які використовуються як ключові орієнтири для інших завдань у всьому BABOK® Guide.

Область знань "Планування та моніторинг бізнес-аналізу" включає наступні завдання:

 • Планування підходу до бізнес-аналізу (Plan Business Analysis Approach): описує планування роботи з бізнес-аналізу від створення або вибору методології до планування окремих видів діяльності, завдань і результатів.
 • План залучення зацікавлених сторін (Plan Stakeholder Engagement): описує розуміння того, які зацікавлені сторони мають відношення до змін, що потрібно бізнес-аналітикам від них, що їм потрібно від бізнес-аналітиків, а також найкращий спосіб співпраці.
 • План управління бізнес-аналізом (Plan Business Analysis Governance): визначає компоненти бізнес-аналізу, які використовуються для підтримки функції управління організацією. Це допомагає гарантувати, що рішення приймаються належним чином і послідовно, і слідує процесу, який забезпечує осіб, що приймають рішення, необхідною інформацією. Прикладами цього є управління вимогами, управління ризиками бізнес-аналізу та розподіл ресурсів бізнес-аналізу.
 • Планування управління інформацією бізнес-аналізу (Plan Business Analysis Information Management): визначає, як інформація, розроблена бізнес-аналітиками (включаючи вимоги та проекти), збирається, зберігається та інтегрується з іншою інформацією для довгострокового використання.

4 Виявлення та співпраця (Elicitation and Collaboration)

Область знань " Виявлення та співпраця" описує завдання, які виконують бізнес-аналітики для отримання інформації від стейкхолдерів та підтвердження отриманих результатів. Вона також описує комунікацію зі стейкхолдерами після того, як інформація бізнес-аналізу зібрана.

Виявлення (Elicitation) - це з'ясування або отримання інформації від зацікавлених сторін або з інших джерел. Це основний шлях до виявлення вимог і проектної інформації, який може включати безпосереднє спілкування зі стейкхолдерами, дослідження тем, експерименти або просто передачу інформації.

Співпраця (Collaboration) - це дія двох або більше людей, які працюють разом для досягнення спільної мети. Область знань "Виявлення та співпраця" описує, як бізнес-аналітики визначають і досягають згоди щодо взаєморозуміння всіх типів інформації для бізнес-аналізу. Робота зі з'ясування та співпраці ніколи не є "фазою" бізнес-аналізу; скоріше, вона триває доти, доки триває робота з бізнес-аналізу.

Виявлення та співпраця можуть бути запланованими, незапланованими або обома разом. Заплановані заходи, такі як семінари, експерименти та/або опитування, можуть бути структуровані та організовані заздалегідь. Незаплановані заходи відбуваються в момент без попередження, наприклад, співпраця в останню хвилину або "якраз вчасно", або розмови. Інформація для бізнес-аналізу, отримана в результаті незапланованої діяльності, може потребувати більш глибокого вивчення в рамках запланованої діяльності.

Збір інформації для бізнес-аналізу не є ізольованою діяльністю. Інформація збирається під час виконання будь-якого завдання, яке передбачає взаємодію із зацікавленими сторонами, а також під час виконання бізнес-аналітиком незалежної аналітичної роботи. Виявлення інформації може спричинити додаткове виявлення деталей, щоб заповнити прогалини або покращити розуміння.

Область знань " Виявлення та співпраця" складається з наступних завдань:

 • Підготовка до збору інформації (Prepare for Elicitation): передбачає забезпечення того, щоб зацікавлені сторони мали необхідну інформацію, яку вони мають надати, і розуміли суть діяльності, яку вони збираються здійснювати. Вона також встановлює спільні очікування щодо результатів діяльності. Підготовка може також включати визначення джерел дослідження або підготовку до проведення експерименту, щоб перевірити, чи дійсно зміна процесу призводить до покращення.
 • З'ясування потреб (Conduct Elicitation): описує роботу, виконану з метою з'ясування потреб зацікавлених сторін та визначення потенційних рішень, які можуть задовольнити ці потреби. Це може включати пряму взаємодію із зацікавленими сторонами, проведення досліджень або експериментів.
 • Підтвердження результатів збору інформації (Confirm Elicitation Results): передбачає забезпечення того, щоб зацікавлені сторони мали спільне розуміння результатів збору інформації, щоб отримана інформація була належним чином зафіксована, і щоб бізнес-аналітик отримав бажану інформацію в результаті збору інформації. Це завдання також передбачає порівняння отриманої інформації з іншою інформацією для виявлення невідповідностей або прогалин.
 • Комунікація інформації бізнес-аналізу (Communicate Business Analysis Information): надає зацікавленим сторонам необхідну їм інформацію в потрібний час. Інформація подається у корисній формі, з використанням правильної термінології та концепцій.
 • Керування співпрацею із зацікавленими сторонами (Manage Stakeholder Collaboration): описує роботу із зацікавленими сторонами з метою залучення їх до загального процесу бізнес-аналізу і забезпечення того, щоб бізнес-аналітик міг досягти необхідних результатів.

5 Управління життєвим циклом вимог (Requirements Life Cycle Management)

Область знань "Управління життєвим циклом вимог" описує завдання, які виконують бізнес-аналітики для того, щоб керувати та підтримувати інформацію про вимоги та проекти з моменту їх створення до закриття. Ці завдання описують встановлення значущих взаємозв'язків між пов'язаними вимогами і проектами, оцінку змін у вимогах і проектах, коли пропонуються зміни, а також аналіз і досягнення консенсусу щодо змін.

Мета управління життєвим циклом вимог полягає в тому, щоб забезпечити узгодженість вимог бізнесу, зацікавлених сторін, а також вимог і проектів рішень між собою, і щоб рішення їх реалізовувало. Це передбачає певний рівень контролю над вимогами і над тим, як вимоги будуть реалізовані у фактичному рішенні, яке буде створено і надано. Це також допомагає забезпечити доступність інформації бізнес-аналізу для подальшого використання.

Життєвий цикл вимог:

 • починається з представлення бізнес-потреби як вимоги,
 • продовжується під час розробки рішення і
 • закінчується, коли рішення та вимоги, що його представляють, виводяться з експлуатації.

Управління вимогами не закінчується після впровадження рішення. Протягом усього життя рішення вимоги продовжують приносити користь, якщо ними управляти належним чином.

В рамках області знань "Управління життєвим циклом вимог" концепція життєвого циклу відокремлена від методології або процесу, що використовується для управління роботою з бізнес-аналізу. Життєвий цикл означає існування різних фаз або станів, через які проходять вимоги в рамках будь-яких змін. Вимоги можуть перебувати в декількох станах одночасно.

Область знань "Управління життєвим циклом вимог" включає наступні завдання:

 • Відстеження вимог (Trace Requirements): аналізує і підтримує взаємозв'язки між вимогами, проектами, компонентами рішення та іншими робочими продуктами для аналізу впливу, охоплення і розподілу.
 • Підтримка вимог (Maintain Requirements): гарантує, що вимоги та проекти є точними та актуальними протягом усього життєвого циклу, а також сприяє повторному використанню, де це доречно.
 • Визначення пріоритетності вимог (Prioritize Requirements): оцінює цінність, терміновість і ризики, пов'язані з конкретними вимогами і проектами, щоб гарантувати, що робота з аналізу та/або реалізації виконується над найбільш важливими з них у будь-який момент часу.
 • Оцінка змін у вимогах (Assess Requirements Changes): оцінює нові та мінливі вимоги зацікавлених сторін, щоб визначити, чи потрібно діяти відповідно до них в рамках змін.
 • Затвердження вимог (Approve Requirements): робота зі стейкхолдерами, залученими до процесу управління, для досягнення схвалення та узгодження вимог і проектів.

6 Аналіз стратегії (Strategy Analysis)

Стратегія визначає найефективніший спосіб застосування можливостей підприємства для досягнення бажаного набору цілей і завдань. Стратегії можуть існувати для всього підприємства, для підрозділу, департаменту або регіону, а також для продукту, проекту або ітерації.

Область знань "Аналіз стратегії (Strategy Analysis)" описує роботу з бізнес-аналізу, яку необхідно виконати для співпраці із зацікавленими сторонами, щоб визначити потребу стратегічного або тактичного значення (бізнес-потребу), дати можливість підприємству задовольнити цю потребу і узгодити отриману стратегію змін зі стратегіями вищого і нижчого рівнів.

Стратегічний аналіз фокусується на визначенні майбутнього та перехідних станів, необхідних для задоволення бізнес-потреби, а необхідна робота визначається як цією потребою, так і обсягом простору рішень. Він охоплює стратегічне мислення в бізнес-аналізі, а також відкриття або уявлення можливих рішень, які дозволять підприємству створити більшу цінність для зацікавлених сторін та/або отримати більшу цінність для себе.

Аналіз стратегії забезпечує контекст для аналізу вимог і визначення дизайну для певної зміни. Аналіз стратегії слід проводити після визначення бізнес-потреби. Це дозволяє зацікавленим сторонам вирішити, чи потрібно задовольняти цю потребу, чи ні.

Аналіз стратегії (Strategy Analysis) - це безперервна діяльність, яка оцінює будь-які зміни в цій потребі, її контексті або будь-яку нову інформацію, яка може вказувати на необхідність коригування стратегії змін.

Наступне зображення ілюструє спектр цінності в міру того, як діяльність з бізнес-аналізу просувається від створення потенційної цінності до фактичної цінності.

Виконуючи аналіз стратегії, бізнес-аналітики повинні враховувати контекст, в якому вони працюють, і наскільки передбачуваним є діапазон можливих результатів. Якщо результат змін передбачуваний, майбутній стан і можливі перехідні стани, як правило, можна чітко визначити, а також спланувати чітку стратегію. Якщо результат змін важко передбачити, стратегія може бути більше зосереджена на зменшенні ризиків, перевірці припущень і зміні курсу доти, доки не буде визначена стратегія, яка дозволить досягти бізнес-цілей, або доки ініціатива не завершиться. Ці завдання можуть виконуватися в будь-якій послідовності, хоча часто вони виконуються одночасно, оскільки стратегія повинна формуватися на основі того, що є реально досяжним.

Стратегія може бути зафіксована у стратегічному плані, баченні продукту, бізнес-кейсі, дорожній карті продукту або інших артефактах.

Область знань "Аналіз стратегії" включає наступні завдання:

Аналіз поточного стану (6.1 Analyze Current State):

розуміє бізнес-потреби і те, як вони пов'язані з тим, як підприємство функціонує сьогодні. Встановлює базову лінію та контекст для змін.

Аналіз поточного стану (6.1 Analyze Current State).

Визначити майбутній стан (6.2 Define Future State):

визначає цілі та завдання, які продемонструють, що бізнес-потреба була задоволена, а також визначає, які частини підприємства повинні змінитися, щоб досягти цих цілей і завдань.

Оцінка ризиків (6.3 Assess Risks):

розуміє невизначеності, пов'язані зі змінами, розглядає вплив цих невизначеностей на здатність створювати цінність за допомогою змін, а також рекомендує дії, спрямовані на усунення ризиків, де це доречно.

Визначення стратегії змін (6.4 Define Change Strategy):

виконує аналіз розриву між поточним і майбутнім станом, оцінює варіанти досягнення майбутнього стану і рекомендує найбільш ефективний підхід для досягнення майбутнього стану, включаючи будь-які перехідні стани, які можуть знадобитися на цьому шляху.


7 Аналіз вимог та визначення дизайну (Requirements Analysis and Design Definition)

Область знань "Аналіз вимог та визначення дизайну" описує завдання, які виконують бізнес-аналітики для структурування та впорядкування вимог, виявлених під час з'ясування потреб, специфікації та моделювання вимог і дизайну, валідації та перевірки інформації, визначення варіантів рішень, які відповідають потребам бізнесу, та оцінки потенційної цінності, яку можна отримати від кожного варіанту рішення. Ця галузь знань охоплює поетапну та ітеративну діяльність, починаючи з початкової концепції та вивчення потреб і закінчуючи трансформацією цих потреб у конкретне рекомендоване рішення.

І вимоги, і проекти є важливими інструментами, що використовуються бізнес-аналітиками для визначення та спрямування змін. Основна відмінність між вимогами та проектами полягає в тому, як і ким вони використовуються. Проекти для однієї людини можуть бути вимогами для іншої. Вимоги та проекти можуть бути як високорівневими, так і дуже деталізованими, залежно від того, що потрібно тим, хто споживає інформацію.

Роль бізнес-аналітика в моделюванні потреб, вимог, проектів і рішень є важливою для проведення ретельного аналізу та комунікації з іншими зацікавленими сторонами. Форма, рівень деталізації і те, що моделюється, залежать від контексту, аудиторії та мети.

Бізнес-аналітики аналізують потенційну цінність як вимог, так і проектів. У співпраці з експертами з впровадження бізнес-аналітики визначають варіанти рішень, які можна оцінити, щоб рекомендувати найкращий варіант, який відповідає потребам і приносить найбільшу цінність.

Наступне зображення ілюструє спектр цінності в міру того, як діяльність з бізнес-аналізу просувається від створення потенційної цінності до фактичної цінності.

Область знань "Аналіз вимог та визначення дизайну" включає наступні завдання:

 • Визначення та моделювання вимог (Specify and Model Requirements): детально описує набір вимог або проектів за допомогою аналітичних методів.
 • Перевірка вимог (Verify Requirements): гарантує, що набір вимог або проектів був розроблений достатньо детально, щоб бути придатним для використання конкретною зацікавленою стороною, є внутрішньо узгодженим і має високу якість.
 • Перевірка вимог (Validate Requirements): гарантує, що набір вимог або проектів створює бізнес-цінність і підтримує цілі та завдання організації.
 • Визначення архітектури вимог (Define Requirements Architecture): структурує всі вимоги та проекти таким чином, щоб вони підтримували загальну бізнес-ціль змін та ефективно працювали як єдине ціле.
 • Визначення варіантів рішень (Define Solution Options): визначає, досліджує та описує різні можливі способи задоволення потреб.
 • Аналіз потенційної цінності та рекомендація рішення (Analyze Potential Value and Recommend Solution): оцінює цінність для бізнесу, пов'язану з потенційним рішенням, і порівнює різні варіанти, включаючи компроміси, щоб визначити і рекомендувати варіант рішення, який забезпечить найбільшу загальну цінність.

 • Визначення та моделювання вимог (7.1 Specify and Model Requirements)
 • Перевірка вимог (7.2 Verify Requirements)
 • Підтвердити вимоги (7.3 Validate Requirements)
 • Визначення архітектури вимог (7.4 Define Requirements Architecture0
 • Визначення варіантів дизайну (7.5 Define Design Options)
 • Аналіз потенційної вартості та рекомендація рішення (7.6 Analyze Potential Value and Recommend Solution)

8 Оцінка рішення (Solution Evaluation)

Область знань "Оцінка рішень" описує завдання, які виконують бізнес-аналітики, щоб оцінити продуктивність і цінність рішення, що використовується на підприємстві, і рекомендувати усунення бар'єрів або обмежень, які перешкоджають повній реалізації цінності.

 • Вимірювання продуктивності рішення (8.1 Measure Solution Performance)
 • Аналіз показників ефективності (8.2 Analyze Performance Measures)
 • Оцінка обмежень рішення (8.3 Assess Solution Limitations)
 • Оцінка обмежень підприємства (8.4 Assess Enterprise Limitations)
 • Рекомендації щодо підвищення цінності рішення (8.5 Recommend Actions to Increase Solution Value)

9 Основоположні компетенції (Underlying Competencies)

Розділ "Базові компетенції" містить опис поведінки, характеристик, знань та особистих якостей, які підтримують практику бізнес-аналізу. Ці компетенції згруповані в шість категорій:

9.1 Аналітичне мислення та вирішення проблем (Analytical Thinking and Problem Solving)

Основні компетенції аналітичного мислення та вирішення проблем включають:

 • Творче мислення (Creative Thinking),
 • Прийняття рішень (Decision Making),
 • Навчання (Learning),
 • Вирішення проблем (Problem Solving),
 • Системне мислення (Systems Thinking),
 • Концептуальне мислення (Conceptual Thinking) та
 • Візуальне мислення (Visual Thinking).

Аналітичне мислення та вирішення проблем (Analytical Thinking and Problem Solving) в окремій статті.


9.2 Поведінкові характеристики (Behavioural Characteristics)

Поведінкові характеристики включають такі ключові компетенції:

 • Етика (Ethics),
 • Особиста відповідальність (Personal Accountability),
 • Надійність (Trustworthiness),
 • Організація та тайм-менеджмент (Organization and Time Management),
 • Адаптивність (Adaptability).

9.3 Бізнес-знання (Business Knowledge)

Бізнес-знання, що лежать в основі компетенцій, включають:

 • Ділова кмітливість (9.3.1 Business Acumen),
 • Галузеві знання (9.3.2 Industry Knowledge),
 • Організаційні знання (9.3.3 Organization Knowledge),
 • Знання рішень (9.3.4 Solution Knowledge), та
 • Знання методології (9.3.5 Methodology Knowledge).

Бізнес-знання (Business Knowledge) та компетенції в окремій статті.


9.4 Комунікаційні навички (Communication Skills)

Комунікаційні навички включають в себе основні компетенції:

 • Вербальна комунікація (Вербальна комунікація),
 • Невербальна комунікація (Non-Verbal Communication),
 • Письмова комунікація (Written Communication), і
 • Слухання (Listening).

9.5 Навички взаємодії (Interaction Skills)

Навички взаємодії включають в себе ключові компетенції:

 • Фасилітація (Facilitation),
 • Лідерство та вплив (Leadership and Influencing),
 • Командна робота (Teamwork),
 • Переговори та вирішення конфліктів (Negotiation and Conflict Resolution),
 • Викладання (Teaching).

9.6 Інструменти та технології (Tools and Technology)

Інструменти та технології бізнес-аналізу включають в себе такі ключові компетенції:

 • Інструменти та технології підвищення продуктивності офісу (Office Productivity Tools and Technology),
 • Інструменти та технології бізнес-аналізу (Business Analysis Tools and Technology), та
 • Комунікаційні інструменти та технології (Communication Tools and Technology).

10 Методи (Techniques)

Розділ "Методи" містить загальний огляд методів, на які є посилання в галузях знань BABOK® Guide. Техніки - це методи, які бізнес-аналітики використовують для виконання завдань бізнес-аналізу.

Методи, описані в BABOK® Guide, призначені для охоплення найбільш поширених і розповсюджених методів, що практикуються в спільноті бізнес-аналітиків. Бізнес-аналітики застосовують свій досвід і судження при визначенні того, які методи підходять для конкретної ситуації і як застосовувати кожен з них.


11 Перспективи (Perspectives)

Перспективи використовуються в роботі з бізнес-аналізу, щоб зосередити увагу на завданнях і методах, специфічних для контексту ініціативи. Більшість ініціатив, швидше за все, використовують одну або кілька перспектив.

У Посібнику BABOK® представлені такі перспективи:

 • Гнучкість (Agile) 11.1,
 • Бізнес-аналітика (Business Intelligence - BI) 11.2,
 • Інформаційні технології (Information Technology) 11.3,
 • Архітектура бізнесу (Business Architecture) 11.4, та
 • Управління бізнес-процесами (Business Process Management) 11.5.

Ці перспективи не претендують на те, щоб представляти всі можливі перспективи, з яких практикується бізнес-аналіз. Перспективи, розглянуті в Посібнику BABOK® , представляють деякі з найпоширеніших поглядів на бізнес-аналіз на момент написання цього посібника.

Будь-яка ініціатива включає одну, багато або всі ці перспективи. Наприклад, ініціатива може мати технологічний компонент (Перспектива інформаційних технологій), технологічний компонент може означати зміни бізнес-процесів (Перспектива управління бізнес-процесами), ініціатива може вирішити виконати частину або всю роботу за допомогою гнучкого підходу (Перспектива гнучкого підходу).

Інша ініціатива може передбачати злиття двох організацій і потребуватиме аналізу бізнес-можливостей і того, як трансформація впливає на ці можливості (Перспектива бізнес-архітектури), а бізнес-лідери потребуватимуть оновленої інформації для прийняття рішень і аналізу (Перспектива бізнес-аналітики). Великі або складні ініціативи, швидше за все, будуть використовувати всі перспективи.

Хоча завдання бізнес-аналізу, детально описані в Посібнику BABOK®, призначені для застосування в усіх сферах бізнес-аналізу, вони також мають відношення до кожної конкретної перспективи бізнес-аналізу. Перспективи забезпечують способи підходу до роботи з бізнес-аналізу в більш цілеспрямований спосіб, відповідний до контексту. Перспективи допомагають інтерпретувати і розуміти області знань і завдання в BABOK® Guide через призму, в якій людина працює в даний час.

Кожна перспектива відповідає загальній структурі:

 • Зміна обсягу (Change Scope),
 • Сфера бізнес-аналізу (Business Analysis Scope),
 • Методології, підходи та техніки (Methodologies, Approaches, and Techniques),
 • Базові компетенції (Underlying Competencies), та
 • Вплив на галузі знань (Impact on Knowledge Areas).

Якщо стаття була для вас корисна підпишіться на розсилку або на мій телеграм канал.