Функціональна декомпозиція (Functional Decomposition)

Функціональна декомпозиція (Functional Decomposition) допомагає управляти складністю та зменшити невизначеність, розбиваючи процеси, системи, функціональні області або результати на простіші складові частини і дозволяючи аналізувати кожну частину незалежно.

Функціональна декомпозиція (Functional Decomposition) це одна з методик BABOK v3 (розділ 10.22)

Опис Функціональної декомпозиції (Functional Decomposition) в BABOKv3 (10.22.2)

Функціональна декомпозиція (Functional Decomposition) підходить до аналізу складних систем і концепцій, розглядаючи їх як набір взаємодіючих або пов'язаних функцій, ефектів і компонентів. Така ізоляція допомагає зменшити складність аналізу.

Розбиття великих компонентів на підкомпоненти дозволяє масштабувати, відстежувати і вимірювати робочі зусилля для кожного з них. Це також полегшує оцінку успішності кожного підкомпонента в порівнянні з іншими більшими або меншими компонентами.

Глибина декомпозиції може варіюватися залежно від природи компонентів і цілей. Функціональна декомпозиція (Functional Decomposition) передбачає, що підкомпоненти можуть повністю описувати і описують свої батьківські компоненти. При розробці функціональної ієрархії будь-який підкомпонент може мати лише один батьківський компонент.

На діаграмі нижче наведено приклад того, як функцію можна розбити на керовані, вимірювані підкомпоненти.

Малюнок 10.22.1: Діаграма функціональної декомпозиції

Елементи Функціональної декомпозиції (Functional Decomposition) в BABOKv3 (10.22.3)

Цілі декомпозиції (Decomposition Objectives)

Цілі функціональної декомпозиції як керують процесом декомпозиції, так і визначають, що декомпонувати, як декомпонувати і наскільки глибоко декомпонувати.

Цілі можуть включати в себе:

 • Вимірювання та управління (Measuring and Managing): виокремлення конкретних керованих факторів, що впливають на загальний результат, або визначення важливих метрик та індикаторів.
 • Проектування (Designing): спрощення проблеми проектування шляхом зменшення та ізоляції об'єкта проектування.
 • Аналіз (Analyzing): вивчення основних властивостей і поведінки явища-артефакту ізольовано від його оточення.
 • Оцінювання та прогнозування (Estimating and Forecasting): зменшення рівня невизначеності шляхом розбиття складної величини на складові фактори.
 • Повторне використання (Reusing): створення багаторазового будівельного блоку рішення, який виконує певну функцію для різних процесів.
 • Оптимізація (Optimization): виявлення або усунення вузького місця, зниження вартості функції або поліпшення якості процесу.
 • Заміна (Substitution): зробити конкретну реалізацію компонента рішення або функції легко замінною, не впливаючи на систему в цілому.
 • Інкапсуляція (Encapsulation): об'єднання елементів в один елемент.

Суб'єкти декомпозиції (Subjects of Decomposition)

Функціональна декомпозиція застосовується до широкого спектру універсальних предметів, таких як:

 • Бізнес-результати (Business Outcomes): наприклад, дохід, прибуток, витрати, обсяг послуг або обсяг виробництва.
 • Робота, яку потрібно виконати (Work to be Done): ця декомпозиція (відома як Work BreakdownStructure або WBS) розбиває діяльність на фази, етапи, робочі дії, завдання, робочі елементи та результати.
 • Бізнес-процес (Business Process): визначення його складових частин з метою вимірювання, управління, оптимізації або повторного використання процесу або його компонентів.
 • Функція (Function): для уможливлення її оптимізації або реалізації.
 • Бізнес-підрозділ (Business Unit): для уможливлення його зворотного проектування та дизайну.
 • Компонент рішення (Solution Component): уможливлює його проектування, реалізацію або зміну.
 • Діяльність (Activity): для уможливлення її реалізації, модифікації, оптимізації, вимірювання та оцінки.
 • Продукти та послуги (Products and Services): для їх розробки, впровадження та вдосконалення.
 • Рішення (Decisions): для уможливлення, покращення або підтримки шляхом визначення їхніх вхідних даних, базових моделей, залежностей та результатів.

Рівень декомпозиції (Level of Decomposition)

Відповідний рівень функціональної декомпозиції визначає, де, чому і коли потрібно зупинити декомпозицію об'єкта, щоб досягти цілей аналізу. Процес функціональної декомпозиції триває до тих пір, поки бізнес-аналітик не отримає достатнього розуміння і деталізації для продовження роботи і не зможе застосувати результати декомпозиції при виконанні інших завдань.

Представлення результатів декомпозиції (Representation of Decomposition Results)

Представлення результатів функціональної декомпозиції дозволяє бізнес-аналітикам як підтверджувати і перевіряти результати, так і використовувати їх для вирішення інших завдань.

Результати можуть бути виражені у вигляді комбінації простих текстових описів, ієрархічних списків, описів з використанням спеціальних формальних нотацій (наприклад, математичних формул, мови виконання бізнес-процесів або мов програмування) і візуальних діаграм.

Для представлення функціональної декомпозиції можуть використовуватися найрізноманітніші методи побудови діаграм, в тому числі:

 • Деревоподібні діаграми (Tree diagrams): представляють ієрархічне розбиття робіт, видів діяльності, порядку виконання.
 • Вкладені діаграми (Nested diagrams): ілюструють ієрархічні зв'язки "частина-ціле" між результатами декомпозиції.
 • Діаграми варіантів використання (Use Case diagrams): представляють декомпозицію варіанту використання більш високого рівня.
 • Діаграми потоків (Flow diagrams): відображають результати декомпозиції процесу або функції.
 • Діаграми переходів станів (State Transition diagrams): пояснюють поведінку об'єкта всередині його складеного стану.
 • Причинно-наслідкові діаграми (Cause-Effect diagrams): деталізують події, умови, дії та ефекти, що беруть участь у створенні складного результату або явища.
 • Дерева рішень (Decision Trees): деталізують структуру складного рішення та його потенційні результати.
 • Ментальні карти (Mind Maps): представляють інформацію в категоріях.
 • Діаграма компонентів (Component diagram): показує, як компоненти з'єднані між собою, щоб сформувати більші компоненти та/або програмні системи.
 • Модель і нотація рішення (Decision Model and Notation): використовується для аналізу бізнес-логіки, щоб переконатися, що вона має вивідну та бізнес-цілісність.

Міркування щодо використання Функціональної декомпозиції (Functional Decomposition) в BABOKv3 (10.22.4)

Сильні сторони Функціональної декомпозиції (Functional Decomposition)

 • Уможливлює реалізацію комплексних заходів, розбиваючи складні проблеми на здійсненні частини.
 • Забезпечує структурований підхід до формування спільного розуміння складних питань серед різних груп зацікавлених сторін.
 • Спрощує вимірювання та оцінку обсягу роботи, пов'язаної з реалізацією курсу дій, визначенням обсягу робіт, а також метрик та індикаторів процесу.

Обмеження Функціональної декомпозиції (Functional Decomposition)

 • Відсутня або невірна інформація під час декомпозиції може згодом спричинити необхідність часткового або повного перегляду результатів декомпозиції.
 • Багато систем не можуть бути повністю представлені простими ієрархічними зв'язками між компонентами, оскільки взаємодія між компонентами спричиняє появу емерджентних характеристик і поведінки.
 • Кожен складний об'єкт допускає декілька альтернативних декомпозицій. Вивчення всіх альтернатив може бути складним і трудомістким завданням, в той час як прихильність до однієї альтернативи може призвести до ігнорування важливих можливостей і прийняття неоптимального рішення.
 • Виконання функціональної декомпозиції може вимагати глибоких знань предмета і широкої співпраці з різними зацікавленими сторонами.

Якщо стаття була для вас корисна підпишіться на розсилку або на мій телеграм канал.