Analytical Thinking and Problem Solving

Навички аналітичного мислення та вирішення проблем необхідні бізнес-аналітикам для ефективного аналізу проблем і можливостей, визначення того, які зміни можуть принести найбільшу користь, і роботи зі стейкхолдерами, щоб зрозуміти вплив цих змін.

Analytical Thinking and Problem Solving це розділ 9.1 в BABOK v3 (розділ).

Бізнес-аналітики використовують аналітичне мислення, швидко асимілюючи різні типи інформації (наприклад, діаграми, занепокоєння зацікавлених сторін, відгуки клієнтів, схеми, інструкції для користувачів і електронні таблиці) та визначаючи, яка з них є релевантною. Бізнес-аналітики повинні вміти швидко обирати ефективні та адаптивні методи для вивчення та аналізу засобів масової інформації, аудиторій, типів проблем і середовищ у міру того, як вони зустрічаються.

Бізнес-аналітики використовують аналітичне мислення та вирішення проблем, оскільки вони сприяють розумінню ситуацій, цінності запропонованих змін та інших складних ідей.

Глибоке розуміння ключових компетенцій аналітичного мислення та вирішення проблем дозволяє бізнес-аналітикам визначати найкращі способи представлення інформації для своїх стейкхолдерів. Наприклад, деякі концепції легше зрозуміти, коли вони представлені у вигляді діаграм та інформаційних графіків, а не абзаців тексту. Розуміння цього допомагає бізнес-аналітикам при плануванні підходу до бізнес-аналізу і дозволяє їм передавати інформацію бізнес-аналізу у спосіб, який відповідає матеріалу, що передається їхній аудиторії.

Креативне мислення (9.1.1 Creative Thinking)

Креативне мислення та допомога іншим застосовувати креативне мислення допомагає бізнес-аналітикам ефективно генерувати нові ідеї, підходи та альтернативи для вирішення проблем і використання можливостей.

Опис креативного мислення

Креативне мислення передбачає генерування нових ідей та концепцій, а також пошук нових або інших асоціацій між існуючими ідеями та концепціями. Воно допомагає подолати жорсткі підходи до вирішення проблем, ставлячи під сумнів традиційні підходи та заохочуючи нові ідеї та інновації, які відповідають ситуації. Креативне мислення може включати комбінування, зміну та повторне застосування існуючих концепцій або ідей. Бізнес-аналітики можуть бути ефективними в просуванні
творчого мислення в інших, визначаючи і пропонуючи альтернативи, а також ставлячи запитання і ставлячи під сумнів припущення. ставлячи запитання і піддаючи сумніву припущення.

Показники ефективності

Ефективне творче мислення включає в себе наступні заходи

 • генерування та продуктивний розгляд нових ідей,
 • дослідження нових концепцій та ідей
 • вивчення змін до існуючих концепцій та ідей,
 • генерування креативності для себе та інших, а також
 • застосування нових ідей для вирішення існуючих проблем.

Прийняття рішень (9.1.2 Decision Making)

Бізнес-аналітики повинні бути ефективними в розумінні критеріїв, що беруть участь у прийнятті рішень, і допомагати іншим приймати кращі рішення.

Опис прийняття рішень

Коли бізнес-аналітик або група зацікавлених осіб стикається з необхідністю вибору варіанту з набору альтернатив, необхідно прийняти рішення, яке буде найбільш вигідним для зацікавлених осіб та підприємства.

Визначення такого рішення передбачає збір інформації, яка має відношення до рішення, аналіз відповідної інформації, порівняння та компроміси між схожими та несхожими варіантами, а також визначення найбільш бажаного варіанту.

Бізнес-аналітики документують рішення (та обґрунтування, що підтримують ці рішення), щоб використовувати їх як довідник у випадку, якщо подібне рішення буде потрібне в майбутньому, або якщо їм потрібно буде пояснити, чому було прийнято те чи інше рішення.

Показники ефективності прийняття рішень

Заходи ефективного прийняття рішень включають

 • відповідні зацікавлені сторони представлені в процесі прийняття рішень,
 • зацікавлені сторони розуміють процес прийняття рішення та його обґрунтування
 • плюси та мінуси всіх наявних варіантів чітко доведені до відома зацікавлених сторін,
 • рішення зменшує або усуває невизначеність, а будь-яка невизначеність, що залишилася, приймається,
 • прийняте рішення відповідає потребам або можливостям, що існують на даний момент, і відповідає найкращим інтересам усіх зацікавлених сторін,
 • зацікавлені сторони розуміють всі умови, середовище та заходи, в яких буде прийматися рішення, і
 • рішення прийнято.

Навчання (9.1.3 Learning)

Здатність швидко засвоювати нову та різноманітну інформацію, а також модифікувати та адаптувати наявні знання дозволяє бізнес-аналітикам ефективно працювати в середовищі, що швидко змінюється та розвивається.

Опис навчання

Навчання - це процес отримання знань або навичок. Вивчення предметної області проходить через ряд етапів, від первинного отримання і вивчення необроблених фактів, через розуміння їх значення, до застосування знань у повсякденній роботі і, нарешті, до аналізу, синтезу та оцінки.

Бізнес-аналітики повинні вміти описати свій рівень розуміння бізнес-сфери і бути здатними застосувати цей рівень розуміння для визначення того, які аналітичні дії необхідно виконати в конкретній ситуації.

Після того, як вивчення предметної області досягло того рівня, коли аналіз завершено, бізнес-аналітики повинні вміти синтезувати інформацію, щоб визначити можливості для створення новинних рішень і оцінити ці рішення, щоб переконатися в їхній ефективності.

Навчання покращується, коли метод навчання обирається на основі необхідних результатів навчання.

Методи навчання, які слід розглянути, включають:

 • Візуальне (Visual): навчання через презентацію малюнків, фотографій, діаграм, моделей та відео.
 • Аудіальний (Auditory): навчання за допомогою усної та письмової мови і тексту.
 • Кінестетичний (Kinesthetic): навчання через дію.

Більшість людей швидше розуміють і довше запам'ятовують інформацію, коли використовують кілька методів навчання.

Показники ефективності навчання

Заходи ефективного навчання включають в себе:

 • розуміння того, що навчання - це процес для всіх зацікавлених сторін,
 • засвоєння представлених концепцій, а потім демонстрація їх розуміння,
 • демонструвати здатність застосовувати концепції до нових сфер або відносин,
 • швидко засвоювати нові факти, ідеї, концепції та думки,
 • ефективно представляти нові факти, ідеї, концепції та думки іншим.

Вирішення проблем (9.1.4 Problem Solving)

Бізнес-аналітики визначають і вирішують проблеми, щоб гарантувати, що всі зацікавлені сторони розуміють справжню першопричину проблеми і що варіанти її вирішення спрямовані на усунення цієї першопричини.

Додаткова інфомація включно з поточним розділом є в статті Вирішення проблем (Problem solving)

Опис вирішення проблем

Визначення проблеми передбачає забезпечення чіткого розуміння суті проблеми та будь-яких питань, що лежать в її основі, всіма зацікавленими сторонами. Точки зору зацікавлених сторін формулюються та розглядаються, щоб зрозуміти будь-які конфлікти між цілями та завданнями різних груп зацікавлених сторін. Визначено та перевірено припущення.

Чітко визначаються цілі, які будуть досягнуті після вирішення проблеми, розглядаються і, за можливості, розробляються альтернативні рішення. Альтернативи порівнюються з цілями, щоб визначити, яке з можливих рішень є найкращим, а також визначити цінність і компроміси, які можуть існувати між рішеннями.

Показники ефективності вирішення проблем

Заходи ефективного вирішення проблем включають:

 • впевненість учасників у процесі вирішення проблеми,
 • обрані рішення відповідають визначеним цілям і вирішують першопричину проблеми,
 • нові варіанти рішень можуть бути ефективно оцінені за допомогою фреймворку вирішення проблеми, та
 • процес вирішення проблеми дозволяє уникнути прийняття рішень, заснованих на неперевірених припущеннях, упереджених уявленнях або інших пастках, які можуть призвести до вибору неоптимального рішення.

Системне мислення (9.1.5 Systems Thinking)

Розуміння того, як взаємодіють люди, процеси і технології в організації, дозволяє бізнес-аналітикам зрозуміти підприємство з цілісної точки зору.

Опис системного мислення

Теорія систем і системне мислення припускають, що система в цілому має властивості, поведінку і характеристики, які виникають у результаті взаємодії компонентів цієї системи. Ці фактори неможливо передбачити, виходячи лише з розуміння компонентів.

Наприклад, те, що бізнес-аналітик знає, що клієнт може повернути придбаний ним товар, не дає йому повної картини. Аналітик повинен проаналізувати вплив повернення на такі показники, як запаси, фінанси та навчання продавців.

У контексті теорії систем термін "система" включає в себе людей, взаємодію між ними, зовнішні сили, що впливають на їхню поведінку, та всі інші відповідні елементи і фактори.

Показники ефективності системного мислення

Заходи ефективного використання системного мислення включають

 • інформування про те, як зміна компонента впливає на систему в цілому,
 • пояснення того, як зміни в системі впливають на середовище, в якому вона перебуває, і
 • пояснення того, як системи адаптуються до внутрішнього та/або зовнішнього тиску та змін.

Концептуальне мислення (9.1.6 Conceptual Thinking)

Бізнес-аналітики регулярно отримують великі обсяги детальної та потенційно розрізненої інформації. Вони застосовують навички концептуального мислення, щоб зрозуміти, як ця інформація вписується в загальну картину і які деталі є важливими, а також щоб пов'язати між собою, здавалося б, абстрактну інформацію.

Опис концептуального мислення

Концептуальне мислення - це розуміння зв'язку між контекстами, рішеннями, потребами, змінами, зацікавленими сторонами та цінностями абстрактно і в загальній картині. Воно передбачає розуміння і зв'язок між інформацією та моделями, які можуть бути неочевидно пов'язані між собою.

Концептуальне мислення передбачає розуміння того, як деталі вписуються в ширший контекст. Воно передбачає використання минулого досвіду, знань, креативності, інтуїції та абстрактного мислення для генерування альтернатив, варіантів та ідей, які нелегко визначити або пов'язати між собою.

Концептуальне мислення в бізнес-аналізі полягає в тому, щоб пов'язати фактори, які легко визначити, з основною проблемою або можливістю, моделями або рамками, які допомагають зацікавленим сторонам зрозуміти і полегшити собі та іншим процес змін.

Воно необхідне для того, щоб пов'язати розрізнену інформацію від безлічі зацікавлених сторін, цілей, ризиків, деталей та інших факторів. На основі цієї інформації вона генерує варіанти та альтернативи рішень і передає цю інформацію іншим, заохочуючи їх до генерування власних ідей.

Показники ефективності концептуального мислення

Заходи ефективного концептуального мислення включають

 • пов'язувати розрізнену інформацію та діяти, щоб краще зрозуміти взаємозв'язок,
 • підтвердження впевненості та розуміння концепції, що повідомляється зацікавленим сторонам,
 • формулювання абстрактних концепцій, використовуючи поєднання інформації та невизначеності, а також
 • використання минулого досвіду для розуміння ситуації.

Візуальне мислення (9.1.7 Visual Thinking)

Здатність передавати складні концепції та моделі у зрозумілому візуальному представленні дозволяє бізнес-аналітикам залучати зацікавлені сторони та допомагати їм зрозуміти концепції, що презентуються.

Опис візуального мислення

Навички візуального мислення дозволяють бізнес-аналітикам створювати графічні зображення концепцій або систем, що обговорюються. Мета цих графічних зображень полягає в тому, щоб дозволити зацікавленим сторонам легко зрозуміти представлені концепції, а потім внести свої пропозиції.

Візуальне мислення вимагає від аналітика абстрагування, а потім пошуку відповідних графічних засобів для їх представлення.

Візуальне мислення - це візуалізація та створення простих візуальних концепцій, графіки, моделей, діаграм і конструкцій для передачі та інтеграції невізуальної інформації. При проведенні бізнес-аналізу передаються великі обсяги інформації та складні зв'язки між контекстами, зацікавленими сторонами, потребами, рішеннями, змінами та цінностями.

Візуальні образи представляють цю інформацію та її складності, дозволяючи зацікавленим сторонам та аудиторії швидше вчитися, обробляти інформацію та пов'язувати моменти з кожного з контекстів.

Візуальне мислення також дозволяє аудиторії швидше і вільніше залучати і пов'язувати концепції у свій контекст, а також краще розуміти і оцінювати чужі контексти.

Показники ефективності візуального мислення

Заходи ефективного візуального мислення включають

 • складна інформація передається у вигляді візуальної моделі, зрозумілої для зацікавлених сторін,
 • візуальні образи дозволяють порівнювати, знаходити закономірності та складати карти ідей разом з учасниками
 • підвищується продуктивність завдяки кращому навчанню, швидкому запам'ятовуванню та виконанню завдань завдяки ефективним візуальним ефектам,
 • зацікавлені сторони залучаються на більш глибокому рівні, ніж при використанні лише тексту, і
 • зацікавлені сторони розуміють критично важливу інформацію, яку вони могли б пропустити, якби її подавали лише у вигляді текстового контенту.