Бенчмаркінг (Benchmarking)

Бенчмаркінг (еталонне оцінювання, англ. benchmarking) - порівняльний аналіз на основі еталонних показників як процес визначення, розуміння та адаптації наявних прикладів ефективного функціонування підприємства з метою поліпшення власної роботи.

Аналіз містить у собі два процеси: оцінювання та зіставлення. Зазвичай за зразок приймають "кращу" продукцію і маркетинговий процес, які використовуються прямими конкурентами і фірмами, що працюють в інших подібних галузях, для виявлення фірмою можливих способів удосконалення її власних продуктів і методів роботи.

Мета бенчмаркінгу

Мета порівняльного аналізу на основі еталонних показників полягає в тому, щоб на основі дослідження встановити потребу в змінах і ймовірність досягнення успіху в результаті цих змін.

Бенчмаркінг здійснюється в рамках конкурентного аналізу і не є нововведенням для більшості підприємств, хоча він є більш деталізованою та впорядкованою функцією, ніж метод або підхід конкурентного аналізу.

Типи та методи бенчмаркінгу

Згідно з Ентоні Аткінсоном існує 3 типи бенчмаркінгу, методи бенчмаркінгу та 5 стадій бенчмаркінгу. Інформація була викладена в книзі "Управленческий учет Энтони А. Аткинсон, Раджив Д. Банкер, Роберт С. Каплан":

Три типи бенчмаркінгу

 • продуктовий бенчмаркінг - вимірювання та дослідження продуктів інших підприємств, зіставлення їх із характеристиками власних продуктів;
 • функціональний бенчмаркінг - порівняння показників певних функцій і процесів інших підприємств з аналогічними функціями та процесами всередині власного підприємства з оцінкою витрат з їх впровадження;
 • стратегічний бенчмаркінг - вивчення стратегій і прийнятих стратегічних рішень на інших підприємствах.

Методи бенчмаркінгу

 • односторонній бенчмаркінг (підприємства самостійно збирають інформацію про конкурентів і партнерів);
 • спільний бенчмаркінг (підприємства добровільно обмінюються інформацією один з одним):
 • бенчмаркінг на основі бази даних (інформація збирається на будь-якій платформі (у базі даних), доступ до якої зазвичай надається оператором підприємствам платно);
 • бенчмаркінг за участю третьої сторони (група консультантів-експертів зазвичай анонімно збирає інформацію з учасників, формує агреговані звіти і здійснює комунікації за активного посередництва);
 • груповий бенчмаркінг (учасники зустрічаються відкрито, спілкуються, обговорюють свої методи, координують свої дії щодо недопущення негативних наслідків, досягають компромісу, проводять екскурсії підприємством).

Стадії бенчмаркінгу

При проведенні порівняльного аналізу на основі еталонних показників можна виділити п'ять етапів:

 • Визначення об'єкта бенчмаркінгу (продукт, процес, стратегія). Проведення внутрішнього дослідження та попереднього конкурентного аналізу.
 • Створення команди для еталонного оцінювання.
 • Вибір партнера з бенчмаркінгу.
 • Пошук інформації. Визначення методів збору інформації, проведення аналізу отриманої інформації, оцінка відставання від еталона.
 • Впровадження. Реалізація плану заходів щодо досягнення еталона.

Використання Бенчмаркінга в різних методологіях та фреймворках

В PMBOK® 7 в розділі Збір та аналіз даних в PMBOK® 7 (4.4.1)


Переваги та недоліки бенчмаркінгу

Переваги бенчмаркінгу

Еталонне оцінювання дає змогу заощадити час і гроші підприємству, впроваджуючи найкращі продукти та технології конкурентів, уникаючи помилок, зроблених іншими підприємствами, не вкладаючись у винаходи та тестування різних практик (продуктів або процесів).

Недоліки бенчмаркінгу

Труднощі отримання об'єктивних показників через закритість компаній, у тому числі власної. Існуючі системи фінансового та податкового обліку не завжди дають змогу отримати реальні дані за тими чи іншими напрямами діяльності.


Бенчмаркінг та аналіз ринку (Benchmarking and Market Analysis) в BABOK v3

Мета бенчмаркінгу та аналізу ринку (10.4.1) - покращити діяльність організації, підвищити рівень задоволеності клієнтів та збільшити цінність для зацікавлених сторін.

Опис бенчмаркінгу та аналізу ринку (10.4.2)

Порівняльні дослідження проводяться для того, щоб порівняти організаційні практики з найкращими у своєму класі. Найкращі практики можна знайти на підприємствах-конкурентах, в уряді або в галузевих асоціаціях.

Мета бенчмаркінгу - оцінити результати діяльності підприємства і переконатися, що воно працює ефективно. Бенчмаркінг може також проводитися для порівняння зі стандартами з метою дотримання вимог. Результати порівняльного аналізу можуть ініціювати зміни в організації.

Аналіз ринку передбачає вивчення споживачів з метою визначення продуктів і послуг, які вони потребують або бажають, факторів, що впливають на їхні рішення про купівлю, та конкурентів, які існують на ринку. Метою аналізу ринку є отримання цієї інформації для підтримки різних процесів прийняття рішень в організації.

Аналіз ринку також може допомогти визначити час виходу з ринку. Він може бути використаний для визначення того, чи є партнерство, злиття або продаж життєздатною альтернативою для підприємства.

Елементи бенчмаркінгу та аналізу ринку (10.4.3)

Бенчмаркінг (Benchmarking) в BABOK v3

Бенчмаркінг включає в себе

 • визначення сфер, що підлягають вивченню
 • визначення підприємств, які є лідерами в секторі (включаючи конкурентів),
 • проведення опитування відібраних підприємств для розуміння їхньої практики,
 • використання запиту на інформацію (RFI) для збору інформації про можливості
 • організація візитів до кращих у своєму класі організацій,
 • визначення розбіжностей між поточними та найкращими практиками, а також
 • розробка проектної пропозиції для впровадження найкращих практик.

Аналіз ринку (Market Analysis) в BABOK v3

Аналіз ринку вимагає від бізнес-аналітиків

 • ідентифікувати клієнтів та зрозуміти їхні вподобання
 • визначити можливості, які можуть збільшити цінність для стейкхолдерів
 • визначити конкурентів та дослідити їхню діяльність
 • шукати тенденції на ринку, прогнозувати темпи зростання та оцінювати потенційну прибутковість
 • визначити відповідні бізнес-стратегії,
 • збирати ринкові дані,
 • використовувати наявні ресурси, такі як документи компанії, наукові дослідження та книги, і застосовувати цю інформацію для вирішення поставлених питань, а також
 • аналізувати дані, щоб визначити тенденції та зробити висновки.

Міркування щодо використання бенчмаркінгу та аналізу ринку (10.4.4)

Сильні сторони бенчмаркінгу та аналізу ринку

 • Бенчмаркінг надає організаціям інформацію про нові та різноманітні методи, ідеї та інструменти для покращення організаційної діяльності.
 • Організація може використовувати бенчмаркінг для виявлення найкращих практик своїх конкурентів, щоб не поступатися або перевершити їх.
 • Бенчмаркінг визначає, чому подібні компанії є успішними і які процеси вони використовували, щоб досягти успіху.
 • Аналіз ринку може бути спрямований на конкретні групи і може бути адаптований для отримання відповідей на конкретні питання.
 • Аналіз ринку може виявити слабкі сторони певної компанії чи галузі.
 • Аналіз ринку може виявити відмінності в пропозиціях продуктів і послуг, які надаються конкурентами.

Обмеження бенчмаркінгу та аналізу ринку

 • Бенчмаркінг забирає багато часу; організації можуть не мати достатнього досвіду для проведення аналізу та інтерпретації корисної інформації.
 • Бенчмаркінг не може створити інноваційні рішення або рішення, які забезпечать стійку конкурентну перевагу, тому що він передбачає оцінку рішень, які вже довели свою ефективність в інших місцях, з метою їх відтворення.
 • Аналіз ринку може бути трудомістким і дорогим, а його результати можуть бути недоступні одразу.
 • Без сегментації ринку аналіз ринку може не дати очікуваних результатів або надати невірні дані про продукти чи послуги конкурентів.

Цікаві приклади Бенчмаркінгу

Створення високого тиску в чистих приміщеннях коли вам потрібно щоб туди не попадала пил. Таке ж використання в танках для того щоб не попадала радіоактивний пил внутр танку.