PMBOK® 7

PMI радикально переглянув структуру Збірника знань з управління проектами. По суті PMBOK® 7 складається з 2х великих документів:

 • Стандарт з управління проектами (Вступ, Система постачання цінності, Принципи управління проектами, та Вказівник)
 • Настанова до зводу знань з управління проектами (настанова PMBOK® "PMBOK® Guide") складається з (Вступ, Сфери використання проекту, Припасування, Моделі, методи та артефакти, Додатки)
Якщо ви просто хочете ознайомитись з стандартом то зараз доступна для безкоштовного скачування українська версія https://pmiukraine.org/pmbok7/

На малюнку нижче показані відмінності в структурі PMBOK® 6 і 7 версії:

Для розгляду в рамках даної статті послідовно буду додавати розділи але без надто глибокої деталізації, всі відсилки будуть винесени в окремі статті. Ми послідовно розберемо:

 • Систему постачання цінності,
 • Принципи управління проектами,
 • Сфери використання проекту,
 • Припасування,
 • Моделі, методи та артефакти та деякі цікаві Додатки.

Поїхали:


Стандарт з управління проектами

Система постачання цінності

Проекти в PMBOK® 7 розглядаються як елементи системи створення цінності (Value Delivery System).

Інформаційний потік (2.1.2)

Управління продуктом у PMBOK®

Продукт - це створений артефакт, що піддається кількісному оцінюванню та може бути як самостійним продуктом так і компонентом.

Життєвий цикл продукту - це серія фаз, що відображає еволюцію продукту від концепту через зростання та зрілість до виходу з ринку.


Принципи управління проектами у PMBOK®

Виділяється 12 принципів, на які спирається керівник проекту:

 1. Відповідальне керівництво: Бути турботливим, поважати та підтримувати свою проєктну команду.
 2. Командна робота: Створювати культуру поважної вимогливості до результатів.
 3. Залучення зацікавлених сторін: Прагнути зрозуміти інтереси та очікування зацікавлених сторін і залучати їх до процесу створення цінності.
 4. Створення цінності: Бути сфокусованим на максимізацію цінності для замовника і організації.
 5. Цілісне сприйняття: Сприймати проєкт, як елемент більшої системи. Враховувати взаємозв’язки в середині системи при реалізації проєкту.
 6. Керівництво: Вчити, наставляти і надихати учасників проєктної команди.
 7. Підлаштування: Вибирати ту методологію управління проєктом, яка максимізує цінність для замовника і організації.
 8. Якість: Вбудовувати якість в процес створення результатів.
 9. Управління складністю: Знижувати складність проєкту, використовуючи навички, знання і досвід.
 10. Загрози і можливості: Мінімізувати загрози і максимізувати можливості.
 11. Адаптивність і стійкість: Вміти діяти по ситуації, зберігаючи фокус на створенні цінності.
 12. Управління змінами: Бути готовим і управляти змінами, які допоможуть реалізувати задум проєкту.

Настанова до зводу знань з управління проектами (настанови PMBOK®)

Сфери виконання проекту у настановах PMBOK® 7

Робота у сферах виконання проекту ґрунтується на принципах управління проектами. Незважаючі на концептуальний збіг між принципами та сферами виконання, принципи визначають поведінку, а сфери винання відображають напрями, де можно застосувати цю поведінку. Схематично в стандарті це зображено наступним чином:

Десять «галузей знань» (knowledge areas) з PMBOK 6 замінені на вісім «сфер діяльності» (performance domain):

 1. Робота з зацікавленими сторонами (stakeholders)
 2. Управління проєктною командою (team)
 3. Управління життєвим циклом проєкту (методологія, етапи, поставка результатів)
 4. Створення плану проєкту (project planning)
 5. Управління ходом реалізації проєкту (project work)
 6. Поставки результатів і створення цінності (project delivery)
 7. Оцінки ефективності реалізації проєкту (evaluation of the effectiveness of project performance)
 8. Робота з невизначеністю (Navigating uncertainty and ambiguity)

Поставки результатів і створення цінності (project delivery) (Сфера виконання - 2.6)

 • Постачання цінності (2.6.1)
 • Доробки (2.6.2)
 •  Вимоги (2.6.2.1)
 •  Визначення обсягу (2.6.2.2)
 •  Рухомі цілі завершення (2.6.2.3)
 • Якість (2.6.3)
 •  Вартість якості (2.6.3.1)
 •  Вартість змін (2.6.3.2)
 • Неоптимальні цінцеві результати (2.6.4)
 • Взаємодії з іншими сферами виконання (2.6.5)
 • Перевірка результатів (2.6.6)

Робота з невизначеністю (Navigating uncertainty and ambiguity) (Сфера виконання - 2.8)

Середовище проектів має різні ступені невизначеності. За невизначенню приховані загрози та нагоди. Невизначеність в широкому сенсі - це стан незнання чи непередбачуваності.

В розділі описано 5 основних визначень (4 з которих як на мене відносять буквально до одного статті і окремо викладені ризики, але можливо я потім додам більше за кожним розділом) і деякі загальновживані розділи.

 • Загальна невизначеність - Uncertainty (2.8.1) VUCA
 • Неоднозначність - Ambiguity  (2.8.2) VUCA
 • Складність - Complexity (2.8.3) VUCA
 • Волатильність - Volatility (2.8.4) VUCA
 • Ризик - Risk (2.8.5)
 • Взаємодія з іншими сферами виконання (2.8.6)
 • Перевірка результатів (2.8.7)

Розділи (2.8.4), (2.8.1), (2.8.3), (2.8.2) відповідають абревіатурі VUCA (Volatility, uncertainty, complexity and ambiguity) і описані там.

В таблиці Застосування моделей в PMBOK® 7 (4.3) лише 2 методи відносяться до невизначеності, це Cynefin framework / Модель «Кеневін» (4.2.5.1) та Матриця Стейсі (Stacey Matrix) (4.2.5.2)


Моделі, методи та артефакти в PMBOK® 7

Перелічені інструменти на мають на меті бути вичерпними або обовʼязковими, а лише розгядаються як можливі варианти. Визначення в рамках документу:

 • Модель - це стратегія мислення для пояснення процессу, структури або явища;
 • Метод - це засіб для досягнення кінцевого результату, виходу, проміжного результату або доробку;
 • Артефакт - може бути шаблоном, документом, виходом або доробком.

Завдання команди проекта полягає в тому щоб на стадії Припасування ухвалити рішення щодо потрібних для використання моделей, методів та артефактів. Припасування відповідно до контексту проекту зоражено на схемі:

Загальновживані моделі в PMBOK® 7 (4.2)

В дужках відмічені розділи як вони йдуть в PMBOK® 7 але назви в деяких випадках відрізняються.

Моделі ситуативного лідерства в PMBOK® 7 (4.2.1)

Моделі комунікації в PMBOK® 7 (4.2.2)

Моделі мотивації в PMBOK® 7 (4.2.3)

Моделі змін в PMBOK® 7 (4.2.4)

(Інші моделі змін які не увійшли до PMBOK® 7: McKinsey’s 7-S Change Management Model)

Моделі складності в PMBOK® 7 (4.2.5)

Моделі розвитку команди проекту в PMBOK® 7 (4.2.6)

Інші моделі в PMBOK® 7 (4.2.7)

 • Модель конфлікту (4.2.7.1)
 • Перемовини (4.2.7.2)
 • Планування (4.2.7.3)
 • Групи процесів (4.2.7.4)
 • Модель значущості (4.2.7.5) - Stakeholder Salience

Застосування моделей в PMBOK® 7 (4.3)


Загальновживані методи в PMBOK® 7 (4.4)

Збір та аналіз даних в PMBOK® 7 (4.4.1)

 • Аналіз альтернатив
 • Аналіз припущень та обмежень
 • Бенчмаркінг
 • Методи аналізу бізнес-обґрунтування
 • Контрольна форма
 • Вартість якості
 • Аналіз дерева рішень
 • Аналіз здобутої цінності
 • Очікувана грошова вартість (EMV)
 • Прогнозування
 • Діаграма впливу
 • Оцінка життєвого циклу
 • Аналіз "Зробити чи купити"
 • Матриця ймовірності та впливу
 • Аналіз процесу
 • Регресійний аналіз
 • Аналіз резервів
 • Аналіз першопричини (Аналіз кореневих причин (Root Cause Analysis))
 • Аналіз чутливості
 • Симуляція
 • Аналіз стейкхолдерів
 • SWOT-аналіз
 • Аналіз трендів
 • Побудова мапи потоку цінності
 • Аналіз відхилень
 • Аналіз сценаріїв "Що, якщо"

Оцінювання в PMBOK® 7 (4.4.2)

 • Групування за подібністю (Групування спорідненості (Affinity Grouping))
 • Оцінювання за аналогами
 • Функційна одиниця
 • Оцінювання за багатьма точками
 • Оцінювання за параметрами
 • Відносне оцінювання
 • Оцінювння за однією точкою
 • Оцінювання балами історії користувача
 • Широкосмуговий Дельфі

Наради та події в PMBOK® 7 (4.4.3)

 • Опрацювання беклогу
 • Конференція учасників тендеру
 • Рада контролю змін
 • Щоденна зустріч
 • Планування ітерації
 • Огляд ітерації
 • Стартова нарада
 • Нарада щодо засвоєних уроків
 • Нарада з планування
 • Закриття проекту
 • Огляд проекту
 • Планування випуску
 • Ретроспектива
 • Огляд ризиків
 • Нарада щодо статусу
 • Керівний комітет

Інші методи в PMBOK® 7 (4.4.4)

 • Побудова мапи впливу
 • Моделювання
 • Коефіцієнт лояльності клієнтів (NPS®)
 • Схема пріоритезації (MoSCoW)
 • Строк

Застосування методів в PMBOK® 7 (4.5)