Опитування або анкетування (Survey or Questionnaire)

Опитування або анкетування використовується для отримання інформації для бізнес-аналізу - включаючи інформацію про клієнтів, продукти, методи роботи та ставлення - від групи людей у структурований спосіб і за відносно короткий проміжок часу.

Опитування або анкетування (Survey or Questionnaire) це одна з методик BABOK v3 (розділ 10.45).

Опис Опитування або анкетування (Survey or Questionnaire) у BABOKv3 (10.45.2)

Опитування або анкетування представляє собою набір запитань до зацікавлених сторін та експертів (Subject Matter Experts - SMEs), відповіді яких потім збираються та аналізуються для того, щоб сформулювати знання про предмет, що становить інтерес. Запитання можуть бути подані у письмовій формі, або їх можна задати особисто, по телефону чи за допомогою технологій, що дозволяють записувати відповіді.

Існує два типи запитань, які використовуються в опитуванні або анкетуванні:

 • Закриті (Close-ended): респондента просять вибрати зі списку заздалегідь визначених відповідей, таких як відповідь "Так/Ні", вибір з кількох варіантів, рішення про ранжування/порядок або твердження, що вимагає певного рівня згоди. Це корисно, коли очікуваний діапазон відповідей користувачів досить добре визначений і зрозумілий. Відповіді на закриті запитання легше аналізувати, ніж відповіді на відкриті запитання, оскільки їх можна прив'язати до числових коефіцієнтів.
 • Відкриті (Open-ended): респондента просять відповісти на запитання у вільній формі без необхідності вибирати відповідь зі списку заздалегідь визначених варіантів відповідей. Відкриті запитання корисні, коли питання відомі, а діапазон відповідей користувачів - ні. Відкриті запитання можуть призвести до більш детальних відповідей і ширшого діапазону відповідей, ніж закриті запитання. Відповіді на відкриті запитання складніше і довше класифікувати, кількісно оцінювати та узагальнювати, оскільки вони неструктуровані і часто містять суб'єктивні формулювання з неповним або надлишковим змістом.

Запитання слід ставити таким чином, щоб вони не впливали на дані, отримані у відповідь. Вони повинні бути сформульовані нейтральною мовою і не повинні бути структуровані або розташовані в такій послідовності, щоб змусити респондента надати бажані для нього відповіді.

Елементи Опитування або анкетування (Survey or Questionnaire) у BABOKv3 (10.45.3)

Приготуватися до Опитування або анкетування (Survey or Questionnaire)

Ефективне опитування або анкетування вимагає детального планування, щоб забезпечити ефективне отримання необхідної інформації.

Готуючись до опитування або анкетування, бізнес-аналітики роблять наступне:

 • Визначають мету (Define the objective): чітка і конкретна мета встановлює визначену мету опитування або анкетування. Питання формулюються з метою досягнення поставленої мети.
 • Визначити цільову групу опитування (Define the target survey group): визначення групи, яка підлягає опитуванню, з точки зору чисельності населення та будь-яких передбачуваних відмінностей (наприклад, культура, мова або місцезнаходження) допомагає виявити фактори, які можуть вплинути на дизайн опитування.
 • Виберіть відповідний тип опитування або анкети (Choose the appropriate survey or questionnaire type): мета опитування або анкети визначає відповідну комбінацію закритих і відкритих запитань для отримання необхідної інформації.
 • Вибір вибіркової групи (Select the sample group): врахуйте тип опитування або анкети, а також кількість осіб у визначеній групі користувачів, щоб визначити, чи необхідно і чи можливо опитати всю групу. Може бути важливо опитати всіх членів навіть великої групи, якщо їхні демографічні характеристики сильно відрізняються через географічний розподіл, регуляторні відмінності або відсутність стандартизації в робочих функціях чи бізнес-процесах. Якщо населення велике, а тип опитування відкритий, може виникнути необхідність визначити підгрупу користувачів, які будуть брати участь в анкетуванні. Використання методу статистичної вибірки допоможе забезпечити репрезентативність відібраної вибірки для населення, щоб результати опитування можна було надійно узагальнити.
 • Виберіть методи розповсюдження та збору інформації (Select the distribution and collection methods): визначте відповідний спосіб комунікації для кожної групи вибірки.
 • Встановіть цільовий рівень і терміни відповіді (Set the target level and timeline for response): визначте, який відсоток відповідей є прийнятним і коли опитування слід завершити або вважати його завершеним. Якщо фактичний відсоток відповідей нижчий за прийнятний поріг, використання результатів опитування може бути обмеженим.
 • Визначте, чи слід доповнювати опитування або анкету індивідуальними інтерв'ю (Determine whether the survey or questionnaire should be supported withindividual interviews): оскільки опитування або анкета не дають такої глибини даних, яку можна отримати з індивідуальних інтерв'ю, слід розглянути можливість проведення інтерв'ю до або після опитування або анкетування.
 • Напишіть запитання для опитування (Write the survey questions): переконайтеся, що всі запитання відповідають поставленим цілям.
 • Протестуйте опитування або анкету (Test the survey or questionnaire): тест на зручність використання опитування виявляє помилки та можливості для покращення.

Поширення опитування або анкети (Distribute the Survey or Questionnaire)

Під час розповсюдження опитування або анкети важливо повідомити про цілі опитування, про те, як будуть використані його результати, а також про будь-які домовленості щодо конфіденційності або анонімності, які були досягнуті.

Приймаючи рішення щодо методу розповсюдження (наприклад, особисто, електронною поштою або за допомогою інструменту опитування), бізнес-аналітики враховують

 • терміновість отримання результатів
 • необхідний рівень безпеки та
 • географічний розподіл респондентів.

Задокументуйте результати (Document the Results)

Під час документування результатів опитування або анкетування бізнес-аналітики

 • зіставляють відповіді,
 • узагальнюють результати
 • оцінюють деталі та виявляють теми, що виникають,
 • сформулюйте категорії для кодування даних, і
 • розбити дані на вимірні інкременти.

Міркування щодо використання Опитування або анкетування (Survey or Questionnaire) у BABOKv3 (10.45.4)

Сильні сторони Опитування або анкетування (Survey or Questionnaire)

 • Швидкий і відносно недорогий в адмініструванні.
 • Легше збирати інформацію від більшої аудиторії, ніж за допомогою інших методів, таких як інтерв'ю.
 • Зазвичай не вимагає значного часу від респондентів.
 • Ефективний та дієвий, коли зацікавлені сторони географічно розподілені.
 • При використанні закритих запитань опитування можуть бути ефективними для отримання кількісних даних для використання в статистичному аналізі.
 • При використанні відкритих запитань результати опитування можуть дати уявлення та думки, які нелегко отримати за допомогою інших методів збору інформації.

Обмеження використання Опитування або анкетування (Survey or Questionnaire)

 • Для отримання об'єктивних результатів необхідні спеціальні навички в галузі статистичних методів вибірки при опитуванні підгрупи потенційних респондентів.
 • Частка відповідей може бути занадто низькою для статистичної значущості.
 • Використання відкритих запитань вимагає додаткового аналізу.
 • Неоднозначні запитання можуть бути залишені без відповіді або на них можуть бути надані неправильні відповіді.
 • Залежно від отриманих відповідей можуть знадобитися додаткові запитання або більше ітерацій опитування.