Моделювання процесів (Process Modelling)

Моделювання процесів (Process Modelling) - це стандартизована графічна модель, яка використовується для того, щоб показати, як виконується робота, і є основою для аналізу процесів.

Моделювання процесів (Process Modelling) це одна з методик BABOK v3 (розділ 10.35).

Опис Моделювання процесів (Process Modelling) у BABOKv3 (10.35.2)

Моделі процесів описують послідовний потік роботи або діяльності. Модель бізнес-процесу описує послідовний потік роботи над визначеними завданнями та видами діяльності на підприємстві або в частині підприємства.

Модель системного процесу визначає послідовний потік управління між програмами або блоками в комп'ютерній системі. Програмна модель процесу показує послідовне виконання операторів програми в межах програмного забезпечення. Модель процесу також може бути використана для документування операційних процедур.

Модель процесу може бути побудована на декількох рівнях, кожен з яких може бути пристосований до різних точок зору зацікавлених сторін. Ці рівні існують для поступової декомпозиції складного процесу на складові процеси, причому кожен рівень забезпечує все більшу деталізацію і точність.

На високому рівні (рівні підприємства або контексту) модель забезпечує загальне розуміння процесу та його зв'язок з іншими процесами. На нижчих (операційних) рівнях вона може визначати більш деталізовані дії та ідентифікувати всі результати, включаючи винятки та альтернативні шляхи.

На найнижчому (системному) рівні модель може бути використана як основа для симуляції або виконання.

Моделі процесів можуть бути використані для

 • описати контекст рішення або частини рішення
 • описати те, що насправді відбувається або бажано, щоб відбувалося під час процесу
 • надати зрозумілий опис послідовності дій для зовнішнього спостерігача
 • надавати візуальний супровід до текстового опису, а також
 • забезпечити основу для аналізу процесу.

Бізнес-аналітик може використовувати модель процесу для визначення поточного стану процесу (також відома як модель "як є" as-is model) або потенційного майбутнього стану (також відома як модель "як буде" to-be model).

Модель поточного стану може забезпечити розуміння і згоду щодо того, що відбувається зараз. Модель майбутнього стану може забезпечити узгодження з тим, що бажано відбуватиметься в майбутньому.

Моделі процесів зазвичай включають

 • учасників процесу
 • бізнес-подію, яка запускає процес,
 • кроки або дії процесу (як ручні, так і автоматизовані)
 • шляхи (потоки) та точки прийняття рішень, які логічно пов'язують ці дії, та
 • результати процесу.

Найпростіша модель процесу включає в себе: вихідну подію, послідовність дій і результат.

Більш комплексна модель процесу може включати інші елементи, такі як дані/матеріали, входи і виходи, а також описи викликів, які доповнюють графічне представлення.

Елементи Моделювання процесів (Process Modelling) у BABOKv3 (10.35.3)

Типи моделей процесів та нотації (Types of Process Models and Notations)

У моделюванні процесів використовується багато різних позначень.

Найпоширеніші з них включають наступні:

 • Блок-схеми та відображення потоку цінності (VSM): використовуються в бізнес-домені.
 • Діаграми потоків даних і діаграми Unified Modelling Language™ (UML®): використовуються в сфері інформаційних технологій.
 • Модель і нотація бізнес-процесів (Business Process Model and Notation - BPMN): використовується як у сфері бізнесу, так і в сфері інформаційних технологій; все частіше приймається як галузевий стандарт.
 • Інтегроване визначення (Integrated DEFinition - IDEF) та діаграми "вхід, шлях, вихід, засіб" (Input, Guide, Output,Enable - IGOE): використовуються для визначення сфери застосування.
 • SIPOC та аналіз потоку створення цінності (Value Stream Analysis - VSA): використовуються для моделювання процесів.

Моделі процесів зазвичай містять деякі або всі з наступних ключових елементів:

 • Діяльність (Activity): окремий крок або частина роботи, яка є частиною бізнес-процесу. Це може бути окреме завдання або може бути розбите на підпроцеси (з власними діями, потоком та іншими елементами процесу).
 • Подія (Event): подія з нульовим часом, яка ініціює, перериває або завершує діяльність або завдання в рамках процесу або сам процес. Це може бути отримане повідомлення, проміжок часу або настання умови, визначеної в бізнес-правилах.
 • Спрямований потік (Directional Flow): шлях, який вказує на логічну послідовність робочого процесу. Загалом, діаграми малюються для того, щоб показати плин часу в послідовному порядку (зазвичай в напрямку, в якому читається текст).
 • Точка прийняття рішення (Decision Point): точка в процесі, де потік роботи розділяється на два або більше потоків (шляхів), які можуть бути взаємовиключними альтернативами або паралельними. Рішення також може використовуватися для визначення правил, за якими окремі потоки зливаються воєдино.
 • Зв'язок (Link): зв'язок з іншими картами процесів.
 • Роль (Role): тип особи або групи осіб, залучених до процесу. Її визначення зазвичай збігаються з визначеннями в організаційній моделі.

Блок-схема (Flowchart)

Блок-схеми зазвичай використовуються з нетехнічною аудиторією і добре підходять як для узгодження з процесом, так і з контекстом рішення. Блок-схема може бути простою, відображаючи лише послідовність дій, або ж більш комплексною, з використанням плаваючих площин. Плаваюча лінія - це розділена область (горизонтальна або вертикальна), яка відокремлює ті види діяльності в процесі, які виконуються певною роллю.

Малюнок 10.35.1: Блок-схема

Business Process Model and Notation (BPMN)

Business Process Model and Notation (BPMN) - це стандартна галузева мова для моделювання бізнес-процесів у формі, доступній як для бізнес-користувачів, так і для технічних розробників. BPMN призначена для багатьох типів моделювання, включаючи як внутрішні (приватні) процеси, так і спільні (публічні) процеси. Вона може бути вхідною для технологій автоматизації процесів.

Ключовою особливістю BPMN є її здатність розмежовувати діяльність різних учасників процесу за допомогою пула та смуг. Коли потік роботи перетинає межу плаваючої лінії, відповідальність за роботу переходить до іншої ролі в організації. Плавні лінії є частиною пулу.

Пул - це саморегульований (самостійний) суб'єкт господарювання, як правило, організація або система. Пул може включати декілька плавальних засобів, кожен з яких представляє певну роль. Зазвичай процес включає один пул для замовника і другий пул для досліджуваної організації, хоча процес може включати будь-яку кількість пулів.

Рисунок 10.35.2: Модель бізнес-процесу та позначення (Business Process Model and Notation (BPMN)

Діаграма діяльності (Activity Diagram)

Діаграма діяльності (Activity Diagram) - це одна з діаграм реалізації варіантів використання, визначених в Уніфікованій мові моделювання (UML®).

Спочатку розроблена для деталізації одного варіанту використання, діаграма діяльності була прийнята для більш загальних цілей моделювання процесів, включаючи моделювання бізнес-процесів.

Хоча за зовнішнім виглядом вона схожа на блок-схему, діаграма діяльності зазвичай використовує площини для відображення обов'язків, смуги синхронізації для відображення паралельної обробки та декілька точок прийняття рішення про вихід.

Малюнок 10.35.3: Діаграма діяльності (Activity Diagram)

Міркування щодо використання Моделювання процесів (Process Modelling) у BABOKv3 (10.35.4)

Сильні сторони Моделювання процесів (Process Modelling)

 • Апелює до базового людського розуміння послідовних дій.
 • Більшість стейкхолдерів добре знайомі з концепціями та основними елементами моделі процесу.
 • Використання рівнів дозволяє врахувати різні точки зору різних груп зацікавлених сторін.
 • Ефективно показує, як працювати з великою кількістю сценаріїв і паралельних гілок.
 • Може допомогти визначити будь-які групи зацікавлених сторін, які в іншому випадку могли бути проігноровані.
 • Сприяє визначенню потенційних покращень шляхом висвітлення "больових точок" у структурі процесу (тобто візуалізації процесу).
 • Можуть мати самостійну цінність. Вони забезпечують документацію для цілей дотримання вимог і можуть використовуватися зацікавленими сторонами бізнесу для навчання та координації діяльності.
 • Можна використовувати як базову лінію для постійного вдосконалення.
 • Забезпечує узгодженість маркування між артефактами.
 • Забезпечує прозорість і ясність для власників і учасників процесу щодо обов'язків, послідовності та передачі повноважень.

Обмеження використання Моделювання процесів (Process Modelling)

 • Для багатьох людей в ІТ, формальна модель процесу, як правило, відображає більш старий і більш насичений документами підхід до розробки програмного забезпечення. Тому час проекту не виділяється на розробку моделі процесу, особливо поточного стану або проблемної області.
 • Процесна модель може стати надзвичайно складною і громіздкою, якщо не буде ретельно структурована. Це особливо актуально, якщо бізнес-правила і рішення не управляються окремо від процесу.
 • Складні процеси можуть включати багато видів діяльності та ролей; це може зробити їх майже неможливими для розуміння та "підписання" однією особою.
 • Проблеми в процесі не завжди можна виявити за допомогою високорівневої моделі. Зазвичай потрібна більш детальна модель з посиланням на метадані (такі як частота проходження, вартість і часові фактори). Часто необхідно безпосередньо взаємодіяти зі стейкхолдерами, щоб виявити операційні проблеми, з якими вони зіткнулися під час роботи з процесом.
 • У високодинамічному середовищі, де все швидко змінюється, моделі процесів можуть застарівати.
 • Може виявитися складно підтримувати модель процесу, якщо вона слугує лише як документація, оскільки зацікавлені сторони можуть змінювати процес для задоволення своїх потреб, не оновлюючи модель.