Аналіз рішень (Decision Analysis)

Аналіз рішень (Decision Analysis) формально оцінює проблему та можливі рішення з метою визначення цінності альтернативних результатів в умовах невизначеності

Аналіз рішень (Decision Analysis) це одна з методик BABOK v3 (розділ 10.16)

Опис Аналізу рішень (Decision Analysis) в BABOKv3 (10.16.2)

Аналіз рішень (Decision Analysis) вивчає та моделює можливі наслідки різних рішень щодо певної проблеми.

Рішення - це акт вибору одного напряму дій з декількох невизначених результатів з різними цінностями. Цінність результату може приймати різні форми залежно від сфери, але зазвичай включає фінансову вартість, бальну оцінку або відносний рейтинг, що залежить від підходу та критеріїв оцінки, які використовує бізнес-аналітик.

Рішення часто важко оцінити, коли

 • проблема погано визначена,
 • дії, що ведуть до бажаного результату, не до кінця зрозумілі,
 • зовнішні фактори, що впливають на рішення, не до кінця зрозумілі, або
 • цінність різних результатів не розуміється або не узгоджується різними зацікавленими сторонами і не дозволяє провести пряме порівняння.

Аналіз рішень (Decision Analysis) допомагає бізнес-аналітикам оцінювати різні значення результатів в умовах невизначеності або в дуже складних ситуаціях. Існує безліч підходів до аналізу рішень. Відповідний підхід залежить від рівня невизначеності, ризику, якості інформації та наявних критеріїв оцінки.

Ефективний аналіз рішень вимагає розуміння:

 • цінності, цілі та завдання, які мають відношення до проблеми прийняття рішень,
 • характер рішення, яке необхідно прийняти,
 • сфери невизначеності, які впливають на рішення, і
 • наслідки кожного потенційного рішення.

Підходи до аналізу рішень використовують наступні види діяльності:

 1. Визначити постановку проблеми (Define Problem Statement): чітко описати проблему, яку необхідно вирішити.
 2. Визначити альтернативи (Define Alternatives): визначити можливі пропозиції або напрямки дій.
 3. Оцінити альтернативи (Evaluate Alternatives): визначити логічний підхід до аналізу альтернатив. На початку цього етапу можна також узгодити критерії оцінювання.
 4. Вибір альтернативи для реалізації (Choose Alternative to Implement): зацікавлені сторони, відповідальні за прийняття рішення, обирають, яка альтернатива буде реалізована на основі результатів аналізу рішень.
 5. Реалізація вибору (Implement Choice): реалізація обраної альтернативи.

Існує низка інструментів аналізу рішень, які допомагають бізнес-аналітикам та особам, що приймають рішення, приймати об'єктивні рішення. Деякі з них найкраще підходять для вибору між двома альтернативами, тоді як інші працюють з декількома альтернативами.

Деякі загальні інструменти та методи аналізу рішень включають

 • міркування "за" і "проти",
 • аналіз силових полів,
 • таблиці рішень,
 • дерева рішень,
 • порівняльний аналіз,
 • метод аналізу ієрархій (analytical hierarchy process - AHP),
 • повністю-частково-неповністю (totally-partially-not - TPN),
 • багатокритеріальний аналіз рішень (multi-criteria decision analysis - MCDA), та
 • комп'ютерне моделювання та алгоритми.

Елементи Аналізу рішень (Decision Analysis) в BABOKv3 (10.16.3)

Компоненти аналізу рішень (Components of Decision Analysis)

Загальні компоненти аналізу рішень включають в себе:

 • Рішення, що має бути прийняте, або постановка проблеми (Decision to be Made or Problem Statement): опис того, про що йдеться в питанні або проблемі, щодо якої приймається рішення.
 • Особа, що приймає рішення (Decision Maker): особа або особи, відповідальні за прийняття остаточного рішення.
 • Альтернатива (Alternative): можлива пропозиція або курс дій.
 • Критерії рішення (Decision Criteria): критерії оцінки, що використовуються для оцінки альтернатив.

Матриці рішень (Decision Matrices)

У таблицях нижче наведено приклади простої матриці рішень та зваженої матриці рішень.

У простій матриці рішень перевіряється, чи відповідає кожна альтернатива кожному оцінюваному критерію, а потім підраховується кількість критеріїв, яким відповідає кожна альтернатива. У цьому прикладі, швидше за все, буде обрано Альтернативу 1, оскільки вона відповідає найбільшій кількості критеріїв.

Таблиця 10.16.1: Проста матриця прийняття рішень

Зважена матриця рішень оцінює варіанти, в яких кожен критерій має вагу на основі важливості. Чим вища вага, тим важливіший критерій. У цьому прикладі критерії зважуються за шкалою від 1 до 5, де 5 означає найважливіший. Альтернативи ранжуються за кожним критерієм за шкалою від 1 до 5, де 5 означає найкращу відповідність. У цьому прикладі Альтернатива 3, швидше за все, буде обрана через її високий зважений бал.

Таблиця 10.16.2: Матриця зважених рішень

Дерева рішень (Decision Trees)

Дерево рішень - це метод оцінки бажаного результату, коли може існувати кілька джерел невизначеності. Дерево рішень дозволяє оцінити реакцію на невизначеність, яка може бути врахована в різних стратегіях.

Дерева рішень включають

 • Вузли рішень (Decision Nodes): включають різні стратегії.
 • Вузли шансів (Chance Nodes): визначають невизначені результати.
 • Вузли-термінатори або кінцеві вузли (Terminator or End Nodes): визначають кінцевий результат дерева.

Компроміси (Trade-offs)

Компроміси стають актуальними, коли проблема прийняття рішень включає декілька, можливо, суперечливих цілей. Оскільки важливими є кілька цілей, недостатньо просто знайти максимальне значення для однієї змінної (наприклад, фінансової вигоди для організації).

Ефективними методами є пошук компромісів:

 • Усунення домінуючих альтернатив (Elimination of dominated alternatives): домінуючою альтернативою є будь-який варіант, який явно поступається якомусь іншому варіанту. Якщо варіант дорівнює або є гіршим за інший варіант, якщо він оцінюється відповідно до цілей, можна сказати, що інший варіант домінує над ним. У деяких випадках варіант може також домінувати, якщо він пропонує лише дуже невеликі переваги, але має значні недоліки.
 • Ранжування цілей за схожою шкалою (Ranking objectives on a similar scale): одним із методів переведення рейтингів до схожої шкали є пропорційне оцінювання. За допомогою цього методу найкращому результату присвоюється оцінка 100, найгіршому - 0, а всім іншим результатам присвоюється оцінка на основі того, де вони знаходяться між цими двома оцінками. Якщо результатам присвоїти вагу на основі їх відносної важливості, то кожному результату можна присвоїти оцінку і визначити найкращу альтернативу за допомогою дерева рішень.
  альтернатива може бути визначена за допомогою дерева рішень.

Міркування щодо використання Аналізу рішень (Decision Analysis) в BABOKv3 (10.16.4)

Сильні сторони Аналізу рішень (Decision Analysis)

 • Надає бізнес-аналітикам нормативний підхід для визначення альтернативних варіантів, особливо в складних або невизначених ситуаціях.
 • Допомагає зацікавленим сторонам, які перебувають під тиском, оцінювати варіанти на основі критеріїв, таким чином зменшуючи кількість рішень, заснованих на описовій інформації та емоціях.
 • Вимагає від зацікавлених сторін чесної оцінки важливості, яку вони надають різним альтернативним результатам, щоб допомогти уникнути помилкових припущень.
 • Дозволяє бізнес-аналітикам розробляти відповідні метрики або вводити відносні рейтинги для оцінки результатів, щоб безпосередньо порівнювати фінансові та нефінансові критерії оцінки результатів.

Обмеження Аналізу рішень (Decision Analysis)

 • Інформація, необхідна для проведення належного аналізу рішення, може бути недоступною вчасно до моменту прийняття рішення.
 • Багато рішень необхідно приймати негайно, не вдаючись до формального чи навіть неформального процесу аналізу рішень.
 • Особа, яка приймає рішення, повинна зробити свій внесок у цей процес і розуміти припущення та обмеження моделі. Інакше він може сприйняти результати, надані бізнес-аналітиком, як більш достовірні, ніж вони є насправді.
 • Параліч аналізу може статися, коли занадто багато залежить від аналізу рішень і визначення ймовірнісних значень.
 • Деякі моделі аналізу рішень вимагають спеціальних знань (наприклад, математичні знання з теорії ймовірностей і сильні навички роботи з інструментами аналізу рішень). інструментами аналізу рішень).

Якщо стаття була для вас корисна підпишіться на розсилку або на мій телеграм канал.