6σ - Шість сигм - (Six Sigma)

Шість сигм (англ. six sigma) - концепція управління виробництвом, розроблена в корпорації Motorola 1986 року та популяризована в середині 1990-х після того, як Джек Велч застосував її як ключову стратегію в General Electric.

Суть концепції зводиться до необхідності поліпшення якості виходів кожного з процесів, мінімізації дефектів і статистичних відхилень в операційній діяльності. Концепція використовує методи управління якістю, зокрема статистичні методи, вимагає використання вимірних цілей і результатів, а також передбачає створення спеціальних робочих груп на підприємстві, які здійснюють проєкти з усунення проблем і вдосконалення процесів ("чорні пояси", "зелені пояси").

Назва походить від статистичного поняття середньоквадратичного відхилення, що позначається грецькою літерою σ. Зрілість виробничого процесу в цій концепції описується як σ-рейтинг відхилень, або відсотком бездефектної продукції на виході, так, процес управління якістю 6σ на виході дає 99,99966 % виходів без дефектів, або не більше 3,4 дефектних виходів на 1 млн операцій. Motorola встановила як мету досягнення показника якості для всіх виробничих процесів, і саме цей рівень і дав найменування концепції.


Згадування Шість сигма (Six Sigma) у літературі

Шість сигма (Six Sigma) передбачає зниження кількості бракованих одиниць до 3,4 на мільйон і зосереджується на тренуванні фахівців рівня зеленого поясу і майстрів рівня чорного поясу. Тренінги складаються з теоретичних занять, присвячених інструмен-там, і практичного проекту, на якому треба зекономити від 100 ооо доларів. Щоб здобути «звання», «учень» презентує свій проект найвищому керівництву компанії

Насправді Шість сигма (Six Sigma) підраховує до 0,002 помилок на мільйон спроб або один брак на 5 мільйонів виготовлених одиниць товару. Цифру 3,4 бракованих одиниць на мільйон прийняла для використання компанія "Моторола" (Motorola).

із книги Філософія Тофоти. 14 принципів роботи злагодженої команди


Що допрацювати в статті Шість сигм (Six Sigma):

- аналіз першої сторінки видачі та сортування