6σ - Шість сигм - (Six Sigma)

Шість сигм (англ. six sigma) - концепція управління виробництвом, розроблена в корпорації Motorola 1986 року та популяризована в середині 1990-х після того, як Джек Велч застосував її як ключову стратегію в General Electric.

Суть концепції зводиться до необхідності поліпшення якості виходів кожного з процесів, мінімізації дефектів і статистичних відхилень в операційній діяльності. Концепція використовує методи управління якістю, зокрема статистичні методи, вимагає використання вимірних цілей і результатів, а також передбачає створення спеціальних робочих груп на підприємстві, які здійснюють проєкти з усунення проблем і вдосконалення процесів ("чорні пояси", "зелені пояси").

Назва походить від статистичного поняття середньоквадратичного відхилення, що позначається грецькою літерою σ. Зрілість виробничого процесу в цій концепції описується як σ-рейтинг відхилень, або відсотком бездефектної продукції на виході, так, процес управління якістю 6σ на виході дає 99,99966 % виходів без дефектів, або не більше 3,4 дефектних виходів на 1 млн операцій. Motorola встановила як мету досягнення показника якості для всіх виробничих процесів, і саме цей рівень і дав найменування концепції.


Що допрацювати в статті Шість сигм (Six Sigma):

- аналіз першої сторінки видачі та сортування