Що таке актив? Визначення, види та приклади

Актив (Asset) - це ресурс з економічною цінністю, яким володіє або який контролює фізична особа, корпорація чи країна, очікуючи, що він принесе їй вигоду в майбутньому.

Активи (Assets) відображаються в балансі компанії. Вони поділяються на оборотні, основні, фінансові та нематеріальні. Їх купують або створюють, щоб збільшити вартість компанії або отримати вигоду від її діяльності.

Активом можна вважати те, що в майбутньому може генерувати грошові потоки, зменшити витрати або покращити продажі, незалежно від того, чи це виробниче обладнання, чи патент.

Розуміння активів

Актив (Asset) - це економічний ресурс, яким володіє або який контролює, наприклад, компанія. Економічний ресурс - це те, що може бути дефіцитним і має здатність приносити економічну вигоду, генеруючи надходження грошових коштів або зменшуючи відтік грошових коштів.

Актив (Asset) може також представляти доступ, якого не мають інші особи чи фірми. Крім того, право або інший вид доступу може бути юридично захищеним, а це означає, що економічні ресурси можуть використовуватися на розсуд компанії. Власник може заборонити або обмежити їх використання.

Для того, щоб щось вважалося активом, компанія повинна мати право на нього на дату фінансової звітності компанії.

Активи (Assets) можна умовно поділити на поточні (або короткострокові) активи, основні засоби, фінансові інвестиції та нематеріальні активи.

Типи активів

Поточні активи (Current Assets)

У бухгалтерському обліку деякі активи називають оборотними. Оборотні активи (Current assets) - це короткострокові економічні ресурси, які, як очікується, будуть конвертовані в грошові кошти або спожиті протягом одного року. До оборотних активів належать грошові кошти та їх еквіваленти, дебіторська заборгованість, запаси та різні витрати майбутніх періодів.

Хоча грошові кошти легко оцінити, бухгалтери періодично переоцінюють можливість відшкодування запасів та дебіторської заборгованості. Якщо є ознаки того, що дебіторська заборгованість може бути безнадійною, її класифікують як знецінену. Або якщо запаси стають застарілими, компанії можуть списати ці активи.

Деякі активи обліковуються на балансах компаній за історичною собівартістю. Історична собівартість - це первісна вартість активу на момент його придбання компанією. Первісна вартість може також включати витрати (наприклад, на доставку та налаштування), понесені для включення активу в діяльність компанії.

Основні засоби (Fixed Assets)

Основні засоби - це ресурси з очікуваним терміном служби більше одного року, такі як заводи, обладнання та будівлі. У міру старіння основних засобів здійснюється бухгалтерське коригування, яке називається амортизацією. Вона розподіляє вартість активу в часі. Амортизація може відображати, а може і не відображати втрату основним фондом своєї прибутковості.

Загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку (GAAP) дозволяють нараховувати амортизацію кількома методами. Прямолінійний метод передбачає, що основний засіб втрачає свою вартість пропорційно до строку його корисного використання, тоді як прискорений метод передбачає, що актив втрачає свою вартість швидше в перші роки використання.

Фінансові активи (Financial Assets)

Фінансові активи (Financial Assets) - це інвестиції в активи та цінні папери інших установ. Фінансові активи включають акції, державні та корпоративні облігації, привілейовані акції та інші гібридні цінні папери. Фінансові активи оцінюються відповідно до базового цінного паперу та ринкового попиту і пропозиції.

Нематеріальні активи (Intangible Assets)

Нематеріальні активи (Intangible Assets) - це економічні ресурси, які не мають фізичної присутності. Вони включають патенти, торгові марки, авторські права та гудвіл. Облік нематеріальних активів відрізняється залежно від типу активу. Їх можна або амортизувати, або щороку перевіряти на знецінення.

Що вважається активом?

Якщо поглянути на визначення активу, то зазвичай можна побачити, що це те, що забезпечує поточну, майбутню або потенційну економічну вигоду для фізичної чи юридичної особи. Отже, актив - це те, що належить вам, або те, що вам винні. Купюра в 10 доларів, настільний комп'ютер, стілець і автомобіль - все це активи. Якщо ви позичили комусь гроші, ця позика також є активом, тому що вам винні цю суму. Для того, хто винен, ця позика є пасивом.

Що є прикладами активів?

Особисті активи можуть включати будинок, землю, фінансові цінні папери, ювелірні вироби, твори мистецтва, золото і срібло або ваш розрахунковий рахунок. Бізнес-активи можуть включати такі речі, як транспортні засоби, будівлі, машини, обладнання, готівку та дебіторську заборгованість.

Що таке нефізичні активи?

Нефізичні або нематеріальні активи приносять економічну вигоду, навіть якщо ви не можете до них фізично доторкнутися. Це важливий клас активів, який включає такі речі, як інтелектуальна власність (наприклад, патенти або торгові марки), контрактні зобов'язання, роялті та гудвіл. Капітал бренду та репутація також є прикладами нефізичних або нематеріальних активів, які можуть бути досить цінними.

Чи є праця активом?

Ні. Праця - це робота, яку виконують люди, і за яку вони отримують заробітну плату. Праця відрізняється від активів, які вважаються капіталом.

Чим оборотні активи відрізняються від основних (необоротних) активів?

У бухгалтерському обліку активи класифікуються за часовим горизонтом їх використання. Очікується, що оборотні активи будуть продані або використані протягом одного року. Основні засоби, також відомі як необоротні активи, будуть використовуватися довше, ніж один рік. Основні засоби не так легко ліквідувати. Як наслідок, на відміну від оборотних активів, основні засоби підлягають амортизації.


Якщо стаття була для вас корисна підпишіться на розсилку або на мій телеграм канал.