Капітальні витрати (Capital Expenditures - CapEx) vs Операційні витрати (Operating Expenses - OpEx)

Існує безліч витрат, які компаніям доводиться нести для того, щоб продовжувати вести свій бізнес. Ці витрати можуть бути разовими, а можуть бути постійними, і часто буває складно встигати за всіма цими витратами. Але як же їм вдається відстежувати всі ці витрати?

Один із способів - розділити їх на різні категорії, найпоширенішими з яких є капітальні витрати (CapEx) та операційні витрати (OpEx).

Капітальні витрати (capital expenditures - CapEx) - це великі покупки, які здійснює компанія і які використовуються протягом тривалого часу.

Операційні витрати (operating expenses - OpEx) - це щоденні витрати, які компанія несе для підтримання своєї діяльності.

Розуміння капітальних витрат (CapEx) та операційних витрат (OpEx)

Підприємства мають різноманітні витрати: від орендної плати за фабрику чи офіс до вартості сировини для виробництва продукції, від заробітної плати працівникам до загальних витрат на розвиток бізнесу. Щоб спростити облік усіх цих витрат, підприємства розподіляють їх за різними категоріями.

Дві найпоширеніші категорії - це капітальні та операційні витрати. Різниця між цими двома категоріями витрат полягає насамперед у тому, як вони обліковуються в бухгалтерському обліку. Для бізнесу в США загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку (GAAP) часто диктують, як відображати ті чи інші витрати у фінансовій звітності компанії. Тому компанія повинна розуміти довгострокові фінансові наслідки того, як це вплине на її звітність і як зовнішні сторони можуть оцінити стан компанії в результаті.

Існує також внутрішня різниця в тому, як керівництво може підходити до цих двох витрат. Капітальні інвестиції часто є більш дорогими та трудомісткими і часто вимагають більшого терпіння, щоб отримати результати. Операційні витрати часто є дешевшими і більш гнучкими у використанні. З багатьох причин важливо розуміти кожен тип витрат і те, як компанія може стратегічно підходити до кожного з них.

Капітальні витрати (Capital Expenditures - CapEx)

Капітальні витрати (Capital expenditures - CapEx) - це придбання важливих товарів або послуг, які будуть використані для покращення результатів діяльності компанії в майбутньому. Вони включають витрати на основні засоби та придбання нематеріальних активів, таких як патенти та інші форми технологій.

Капітальні витрати (Capital expenditures - CapEx), як правило, стосуються основних засобів, таких як будівлі, споруди та обладнання (property, plant, and equipment - PP&E). Наприклад, якщо нафтовидобувна компанія купує нову бурову установку, ця операція є капітальними витратами.

Однією з визначальних рис капітальних витрат є довгостроковість, що означає, що покупки приносять користь компанії довше, ніж один податковий рік.

Капітальні витрати (Capital expenditures - CapEx) - це витрати компанії на фізичні активи. Нижче наведено типові приклади капітальних витрат:

 • Виробничі заводи, обладнання та машини
 • Поліпшення будівель
 • Комп'ютери
 • Транспортні засоби та вантажівки

Кожна галузь може мати різні типи капітальних витрат. Придбання може бути пов'язане з розширенням бізнесу, оновленням старого обладнання або продовженням терміну корисного використання існуючого основного засобу. Капітальні витрати відображаються в балансі в розділі "Основні засоби". Капітальні витрати також відображаються в розділі інвестиційної діяльності звіту про рух грошових коштів.

Основні засоби амортизуються з часом, щоб розподілити вартість активу протягом строку його корисного використання. Амортизація корисна для капітальних витрат, оскільки дозволяє компанії уникнути значного зниження прибутку в тому році, коли актив було придбано.

Капітальні витрати можуть фінансуватися ззовні, що зазвичай відбувається через заставу або боргове фінансування. Компанії випускають облігації або беруть кредити для фінансування своїх капітальних витрат, або вони можуть використовувати інші боргові інструменти для збільшення своїх капітальних інвестицій. Акціонери, які отримують дивіденди, звертають пильну увагу на показники капітальних інвестицій, шукаючи компанію, яка виплачує дохід, водночас продовжуючи покращувати перспективи отримання прибутку в майбутньому.

Операційні витрати (Operating Expenses - OpEx)

Операційні витрати (Operating Expenses - OpEx) - це витрати, які компанія несе для ведення своєї повсякденної діяльності. Таким чином, вони не відносяться до витрат, пов'язаних з виробництвом товарів і послуг.

Ці витрати повинні бути звичайними та загальноприйнятими для галузі, в якій працює компанія. Компанії звітують про операційні витрати у своїх звітах про прибутки та збитки і можуть вирахувати операційні витрати зі своїх податків за рік, в якому вони були понесені.

Нижче наведено типові приклади операційних витрат:

 • Оренда та комунальні послуги
 • Заробітна плата
 • Бухгалтерські та юридичні витрати
 • Накладні витрати, такі як витрати на збут, загальні та адміністративні витрати (selling, general, and administrative expenses - SG&A)
 • Податки на нерухомість
 • Ділові поїздки
 • Відсотки, сплачені за борговими зобов'язаннями
 • Витрати на дослідження та розробки (Research and development - R&D)

Операційні витрати (Operating Expenses - OpEx) виникають у процесі звичайної господарської діяльності. Метою будь-якої компанії є максимізація випуску продукції відносно операційних витрат. Таким чином, операційні витрати є основним показником ефективності компанії в часі.

CapEx vs. OpEx

Якщо компанія здійснює покупку, вона повинна бути класифікована як капітальні або операційні витрати. Іноді це має значення, а іноді - ні. Ось у чому схожість і відмінності між цими двома категоріями.

Основні подібності

І капітальні, і операційні витрати - це витрати компанії. І ті, й інші зазвичай купуються в обмін на грошові кошти і можуть проходити через схожий процес закупівлі. Він включає запит на участь у тендері, укладання контракту, юридичну перевірку, організацію фінансового платежу та отримання покупки.

Як капітальні, так і операційні витрати зменшують чистий дохід компанії, хоча і по-різному. Операційні витрати списуються негайно, тоді як капітальні витрати амортизуються.

Компанії також можуть планувати обидва типи витрат однаково. Хоча вони можуть відстежуватися окремо всередині компанії, кожен тип витрат може мати власний бюджет, прогноз, довгостроковий план і фінансового менеджера, який контролює планування та звітність по кожному з них.

Основні відмінності

Капітальні витрати (Capital expenditures - CapEx) - це великі покупки, які будуть використовуватися після закінчення поточного звітного періоду, в якому вони були придбані.

Операційні витрати (Operating Expenses - OpEx) - це щоденні витрати, спрямовані на забезпечення функціонування компанії. Через їхні різні характеристики до кожного з них застосовуються різні підходи.

Операційні витрати (Operating Expenses - OpEx) є короткостроковими і, як правило, витрачаються в тому звітному періоді, в якому вони були придбані. Це означає, що операційні витрати найчастіше оплачуються в тому періоді, коли вони були придбані.

Капітальні витрати (Capital expenditures - CapEx) також можуть оплачуватися в тому ж періоді, коли вони були придбані, але вони також можуть бути понесені протягом певного періоду часу, якщо капітальні витрати пов'язані з проектом розвитку. Наприклад, будівництво нового складу може призвести до 1 000 транзакцій протягом шестимісячного періоду, і всі вони разом вважаються капітальними інвестиціями.

Капітальні та операційні витрати відображаються по-різному, оскільки капітальні витрати відображаються в балансі, а операційні витрати - у звіті про прибутки та збитки. Це пов'язано з різницею в їхньому бухгалтерському обліку. Крім того, відрізняється метод віднесення витрат до витрат. Капітальні інвестиції часто асоціюються з амортизацією та рахунками накопиченої амортизації, а операційні - ні.

CapEx vs. OpEx

Капітальні інвестиції

 • Має довгострокову цінність або майбутню вигоду для компанії
 • Відображається як актив
 • Відображається в балансі
 • Визнається як актив через амортизацію протягом терміну його корисного використання
 • Зазвичай більші суми в доларах

Операційні витрати

 • Має короткострокову цінність і практично не приносить вигоди компанії в майбутньому
 • Відображаються як витрати
 • Відображається у звіті про прибутки та збитки
 • Витрачаються негайно і не амортизуються протягом будь-якого терміну корисного використання
 • Зазвичай менші суми в доларах

У чому різниця між капітальними та операційними витратами?

Капітальні витрати (CapEx) - це витрати, які часто приносять компанії довгострокові вигоди. Капітальні активи часто мають термін корисного використання більше одного року.

Операційні витрати (або OpEx) - це витрати, які часто мають набагато коротший термін окупності. Операційні витрати зазвичай класифікуються як витрати, які принесуть вигоду компанії протягом наступних 12 місяців, але не виходять за рамки цього періоду.

Що краще: Капітальні чи операційні витрати?

Один тип витрат не є кращим за інший. Це просто різні способи класифікації витрат. Якщо компанія намагається інвестувати в своє майбутнє і хоче бути максимально ефективною з довгостроковим капіталом, можливо, їй краще інвестувати в капітальні витрати, а не в операційні. З іншого боку, якщо компанія хоче зберегти капітал і зберегти гнучкість, їй краще інвестувати в операційні витрати.

Що є прикладом операційних витрат?

Приклади операційних витрат включають ремонт, зарплати, витратні матеріали та оренду. Всі ці витрати приносять користь компанії в короткостроковій перспективі. Наприклад, коли сплачується орендна плата за склад або офіс, компанія, що використовує приміщення, отримує вигоду від нього протягом певного періоду (наприклад, одного місяця). Оскільки отримана вигода є короткою, витрати є операційними витратами.

Що таке капітальні витрати?

Приклади капітальних витрат включають будівництво будівель, транспортних засобів, землі або обладнання, які, як очікується, будуть використовуватися більше одного року. У цих випадках всі ці активи будуть використовуватися в довгостроковій перспективі. При придбанні вони розглядаються як капітальні інвестиції, щоб визнати вигоду від кожного з них протягом декількох звітних періодів.

Як відображаються капітальні та операційні витрати?

Капітальні інвестиції відображаються в балансі як капіталізовані активи. Більшість капітальних активів амортизуються протягом строку їх корисного використання; таким чином, витрати, пов'язані з активом, визнаються щороку рівномірно протягом строку його корисного використання. Деякі капітальні витрати, такі як земля, не капіталізуються.

З іншого боку, операційні витрати відображаються у звіті про прибутки та збитки і негайно списуються на витрати. Оскільки операційні витрати не мають довгострокової цінності, вони повинні списуватися на витрати в тому періоді, в якому вони були понесені. Операційні витрати не амортизуються протягом строку їх корисного використання, і всі витрати визнаються одразу.

Підсумок

Капітальні та операційні витрати - це типи витрат, які може понести компанія. Якщо витрати мають короткострокову цінність, вони зазвичай розглядаються як операційні витрати. Якщо вони мають довгострокову цінність, то це, як правило, капітальні інвестиції.

Кожен тип витрат відображається у звітності по-різному, має різний стратегічний підхід з боку керівництва та різний ступінь фінансових наслідків для компанії.

Для компаній дуже важливо зрозуміти, чи є вони більш схильними до операційних або капітальних інвестицій. Компанії з високим рівнем операційних витрат повинні зосередитися на використанні персоналу, тоді як компанії з високим рівнем капітальних витрат повинні зосередитися на використанні активів.