Евристика

Евристика (від грец. εὑρίσκω - "відшукую", "відкриваю") - наукова галузь, що вивчає специфіку творчої діяльності.

Евристика як наука займається побудовою евристичних моделей процесу пошуку оригінального рішення задачі. Основне завдання евристики зводиться до побудови моделей здійснення процесу пошуку нового для даного суб'єкта (або суспільства загалом) рішення задачі.

Під евристикою розуміють сукупність прийомів і методів, що полегшують і спрощують розв'язання пізнавальних, конструктивних, практичних завдань.


Евристичні методи

Евристичними методами називаються логічні прийоми і методичні правила наукового дослідження і винахідницької творчості, які здатні приводити до мети в умовах неповноти вихідної інформації та відсутності чіткої програми управління процесом розв'язання задачі.

У вузькому сенсі слова під евристикою розуміють інтуїтивні (неусвідомлені) методи розв'язування задач, зокрема

 • систему навчання,
 • евристичні методи проектування,
 • методи інженерної (винахідницької) творчості,
 • евристичний алгоритм, що представляє сукупність прийомів у пошуку рішення задачі, які дають змогу обмежити перебір.

Нині розроблено й ефективно використовується кілька десятків евристичних методів. Універсальних серед них немає, і в кожній конкретній ситуації рекомендують пробувати застосовувати низку методів, оскільки основне їхнє призначення полягає в активізації творчої діяльності. Це досягається такими заходами:

 • подолання психологічної інерції, зумовленої звичним способом мислення і типовими методами розв'язування задач певного класу.
 • мобілізацією підсвідомості;
 • розширенням перспектив бачення, чому перешкоджає надмірна спеціалізація освіти та вузькопрактичний підхід.

Необхідне застосування різноманітних методів, розширення області пошуку нових ідей і збільшення їхньої кількості.

Приклади евристичних методів:

Евристичні моделі

Існують різні типи моделей:

 • модель сліпого пошуку, яка спирається на метод проб і помилок;
 • лабіринтова модель, у якій розв'язувану задачу розглядають як лабіринт, а процес пошуку розв'язку - як блукання лабіринтом;
 • структурно-семантична модель, яка виходить з того, що в основі евристичної діяльності з розв'язання задачі лежить принцип побудови системи моделей, що відображає семантичні відносини між об'єктами, які входять до задачі.

Особливості евристичної діяльності

Евристичні методи і моделювання притаманні тільки людині і відрізняють її від штучних інтелектуальних (мислячих) систем. Нині до сфери людської діяльності відносять:

 • постановку завдання;
 • вибір методів її розв'язання і побудову (розроблення) моделей та алгоритмів, висунення гіпотез і припущень;
 • осмислення результатів і прийняття рішень.

Результати евристичної діяльності

У науці й техніці виділяють такі результати евристичної (творчої) діяльності:

 • відкриття, тобто встановлення раніше не відомих об'єктивних закономірностей, властивостей і явищ матеріального світу з обов'язковим експериментальним підтвердженням. Відкриття здебільшого є продуктом наукової діяльності, але вирішальним і революційним чином визначає розвиток техніки;
 • винахід, тобто нове технічне розв'язання задачі, що володіє істотними відмінностями і не є очевидним наслідком відомих рішень. Винахід належить до об'єктів інтелектуальної власності та захищається патентним правом. Винахіднику видають патент, який свідчить про його право і пріоритет на винахід;
 • раціоналізаторську пропозицію, тобто пропозицію щодо поліпшення конструкції реального виробу або процесу його виготовлення, яка не містить істотно нових рішень і з незначною ефективністю;
 • ноу-хау (know-how, "знаю, як зробити"). Під цим терміном зазвичай мають на увазі технічну, організаційну або комерційну інформацію, що становить секрет виробництва (будь-кого) і має комерційну цінність.

У когнітивістиці та поведінковій економіці евристикою часто називають окремий розумовий прийом, який може призводити до помилок (наприклад, "евристика доступності").


Що треба доробити в статті:
- Список з методами